Input:

R 38/1957 (tr.); Garance

č. 38/1957 Sb. rozh. tr.
Lekársky úkon vykonaný v štátnom liečebnom ústave lekárom, ktorý je zamestnancom ústavu, nie je obstarávaním verejnej veci v zmysle § 75 ods. 10 tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 14. marca 1957, 2 Tz 29/57.)
Obvinený ako zubný lekár zubolekárskeho strediska OÚNZ v jemu pridelenej ambulancii prevádzal v pracovnom čase opravy zubov a zubolekárske úkony radu pacientov, pričom používal zubotechnický materiál ústavu a peniaze platené pacientmi za tieto úkony a práce nevyúčtoval, ale si tieto ponechal pre seba. Pritom, až na dva případy, konal tieto práce na žiadosť pacientov, aby im ošetril zuby ako súkromný lekár, teda nie na účet OÚNZ.
Ľudový súd v Kremnici rozsudkom zo 16. augusta 1956, uznal obvineného vinným trestným činom porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 175 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) tr. zák. (v znení pred novelou), t. j. spáchaný po dlhší čas. Ľudový súd mal zato, že obvinený ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu a zadovážiť sebe neoprávnený prospech, obstarával verejné veci spôsobom zákonu odporujúcim a túto činnosť páchal skoro polroka.
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 26. septembra 1956 zrušil rozsudok ľudového súdu a uznal obvineného vinným trestným činom rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), c) tr. zák. (v znení pred novelou), že sa tohto činu dopustil pre zárobok a za obzvlášť priťažujúcej okolnosti, ktorú krajský súd videl v tom, že obvinený konal ako lekár, ktorého je treba považovať za verejného činiteľa.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorem zrušil rozsudok krajského súdu a tomuto súdu nariadil, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Pokiaľ ide o otázku, či obvinený konal ako verejný činiteľ, Najvyšší súd uviedol
v odôvodnení:
Predovšetkým nie je možné súhlasiť so záverom obidvoch súdov, pokiaľ majú zato, že obvinený pri vykonávaní zubotechnických prác a zubolekárskych úkonov v zubnom ambulatóriu strediska OÚNZ konal ako verejný činitel. Krajský súd považoval