Input:

č. 38/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 38/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Byl-li opatrovníkem ustanoven podle § 29 o. s. ř. člen advokátní poradny, má advokátní poradna nárok na náklady určené podle sazebníku připojeného k nařízení min. sprav, č. 115/1951 Sb., kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. září 1956, Cz 426/56.)
Lidovýsoud civilní v Brně určil náklady opatrovníka, který byl ustanoven žalovanému, jehož pobyt není znám, částkou 10 Kčs . a vyslovil povinnost žalobkyně zaplatit tuto částku opatrovníku do 15 dnů pod exekucí. Rozhodnutí odůvodnil tím, že opatrovník, třebaže je jím advokát, má nárok pouze na náhradu hotových výloh, a nikoli též na odměnu podle advokátního sazebníku.
Krajský soudv Brně ke stížnosti opatrovníka změnil rozhodnutí lidového soudu tak, že odměnu opatrovníka proti žalobkyni určil částkou 1360 Kčs a na nákladech stížnosti přiznal opatrovníku 325 Kčs. V důvodech uvedl, že v této věci je ustanoven opatrovníkem žalovaného člen advokátní poradny, ježto soud to zřejmě se zřetelem na povahu věci považoval za potřebné. Šlo tudíž o povolání člena advokátní poradny jako takového, totiž o odborné zastupování občana před soudem a hájení jeho zájmů (§ 1 zák. č.