Input:

č. 38/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 38/1956 Sb. rozh. tr.
Pokuta jako hlavní trest za přestupek je trest mírnější než trest odnětí svobody, i když jeho výkon byl podmíněně odložen. Byl-li tedy obviněný odsouzen prvním soudem k podmíněnému trestu odnětí svobody, může odvolací soud k jeho odvolání s hlediska § 19S odst. 1 tr. ř. změnit tento trest v pokutu, jejíž výkon podmíněně odložit nelze.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 17. listopadu 1955, 9 To 349/55.)
Lidový soud ve Zbraslavi uznal obviněného vinným přestupkem proti ochraně silničního provozu podle § 144 odst. 3 tr. zák. spr. a odsoudil jej za to podle téhož zákonného ustanovení k trestu odnětí svobody na čtrnáct dní, při čemž výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho roku. Vinu obviněného shledal lidový soud v tom, že obviněný řídil osobní automobil rychlostí nepřiměřenou stavu kluzké vozovky, takže vozidlo neovládl, přejel na druhou stranu vozovky a vozidlo tam převrátil. Při výměře trestu lidový soud uvedl, že přihlédl k nebezpečnosti jednání obviněného pro společnost, k osobním poměrům obviněného i k jeho zavinění (aniž uvedl v tomto směru něco bližšího). Přitěžující okolnosti soud nezjistil a pokud se týká okolností polehčujících, vzal v úvahu, že obviněný žije řádným životem pracujícího člověka a že svůj čin doznal. Dodal pak, že k nápravě obviněného postačí pohrůžka trestem bez jeho výkonu, když obviněný svými osobními vlastnostmi dává záruku, že výchovný účel provedeného řízení bude splněn a povolení podmíněného odkladu trestu se nepříčí důležitému obecnému zájmu.
Krajský soud k odvolání, jež podal pouze obviněný, zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a obviněného při nezměněném výroku o vině přestupkem podle § 144 odst. 3 tr. zák. spr. odsoudil podle téhož zákonného ustanovení k trestu 100 Kčs pokuty nahrazené pro případ její nedobytnosti podle § 20 odst. 1 tr. zák. spr. odnětím svobody na dva dny.
Z odůvodnění:
Obviněný, doznávaje svoje pochybení, odvolává se proti rozsudku jen pro výrok o trestu, poukazuje k tomu, že mu byl vyměřen trest na svobodě v nejvyšší zákonem přípustné výměře, a domáhá se toho, aby tento trest byl patřičně zmírněn a na místo trestu odnětí svobody aby byl potrestán jen mírnou pokutou.
Odvolací soud, přezkoumav v odvolacím líčení správnost všech výroků rozsudku, pro které mohl obviněný podat odvolání, shledal, že jeho odvolání je důvodné. Skutkový stav zjištěný lidovým soudem z obsahu vyšetřovacího spisu dopravního inspektorátu OOVB, z výpovědi slyšené svědkyně a z doznání obviněného, nebyl v odvolacím řízení změněn a ježto byl i po právní stránce