Input:

38/1955 Sb., Vládní nařízení o organisaci plemenářské služby, platné do 29.10.1959 Archiv

č. 38/1955 Sb., Vládní nařízení o organisaci plemenářské služby, platné do 29.10.1959
[zrušeno č. 65/1959 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. července 1955
o organisaci plemenářské služby.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
§ 1.
(1) Zabezpečení neustálého zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat a zvelebování jejich chovů, budování kmenových stád a plemenářských hospodářství vyžadují jednotné řízení a cílevědomé provádění plemenářské práce. Za tím účelem se zřizuje inspektorát státních plemenářských stanic v Praze a inspektorát státních plemenářských stanic v Bratislavě.
(2) Inspektorát je rozpočtovou organisací podřízenou ministerstvu zemědělství (pověřenectvu zemědělství).
(3) Složkami inspektorátu jsou v každém kraji krajská správa státních plemenářských stanic a v každém okrese státní plemenářská stanice, po případě její pobočka.
(4) Národní výbory napomáhají inspektorátům a jejich složkám při jednotném řízení a cílevědomém provádění plemenářské práce, sledují jejich činnost, hodnotí, jak plní své úkoly a plnění těchto úkolů jim usnadňují.
§ 2.
Ředitele inspektorátu státních plemenářských stanic v Praze a ředitele krajských správ státních plemenářských stanic v českých krajích jmenuje ministr zemědělství, ředitele inspektorátu státních plemenářských stanic v Bratislavě a ředitele krajských správ státních plemenářských stanic na Slovensku jmenuje pověřenec zemědělství. Vedoucí státních plemenářských stanic jmenuje ředitel inspektorátu na návrh ředitele příslušné krajské správy státních plemenářských stanic.
§ 3.
Inspektorát se řídí pokyny ministerstva zemědělství. Plánuje, řídí a kontroluje činnost krajských správ státních plemenářských stanic; při tom plní zejména tyto úkoly:
1. sestavuje návrh státního plemenářského plánu;
2. zajišťuje plnění státního plemenářského plánu a provádění plemenářských opatření;
3. řídí inseminaci a dohlíží na její provádění;
4. prohlašuje podle směrnic ministerstva zemědělství zemědělské závody za plemenářská hospodářství a organisuje a zajišťuje jejich rozvoj;
5. zajišťuje produkci plemenných zvířat a organisuje jejich rozmisťování;
6. organisuje bonitaci plemenných chovů;
7. řídí kontrolu zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat a dohlíží na její provádění;
8. zapisuje vynikající plemeníky a plemenice do státních plemenných knih podle směrnic ministerstva zemědělství, vede státní plemenné knihy a dohlíží na vedení krajských plemenných knih;
9. sestavuje návrh plánu trhů na plemenná zvířata, dohlíží na jejich provádění a organisuje, po případě pořádá výstavy plemenných zvířat;
10. napomáhá ústřední (oblastní) výběrové komisi (§ 1 vl. nař. č. 7/1951 Sb.) při plnění jejích úkolů;
11. stará se o rozšíření a praktické využití pokrokových vědeckých poznatků v oboru plemenářství i v zavádění řádné krmné techniky.
§ 4.
Krajská správa státních plemenářských stanic plánuje, řídí a kontroluje činnost státních plemenářských stanic a při tom plní zejména tyto úkoly:
1. řídí plemenitbu hospodářských zvířat, zajišťuje produkci plemenných