Input:

č. 38/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 38/1955 Sb. rozh. tr.
Povinnost soudu doručit obviněnému samému předvolání, žalobu, a byl-li rozsudek vyhlášen v nepřítomnosti obviněného, i stejnopis jeho vyhotovení, platí bezvýjimečně, a tudíž i tehdy, jde-li o osobu zbavenou svéprávnosti nebo jinak nesvéprávnou.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. ledna 1955, 1 Tz 287/54.)
Obviněný, zbavený svéprávnosti, byl zažalován okresním prokurátorem v Praze pro trestný čin podvodu podle § 249 odst. 1 písm. a) tr. zák. Žalobu a předvolání k hlavnímu líčení, adresované do vlastních rukou obviněného, však poštovní doručovatel doručil opatrovnici obviněného. K vlastnímu líčení u lidového soudu trestního v Praze se nedostavil obviněný, nýbrž jen jeho opatrovnice. K návrhu okresního prokurátora konal pak soud hlavní líčení v nepřítomnosti obviněného.
Lidový soud trestní v Praze odsoudil obviněného pro trestný čin podvodu podle § 249 odst. 1 písm. a) tr. zák. Po vyhlášení rozsudku poučil přítomnou opatrovnici, která odvolání nepodala. Stejnopis vyhotovení rozsudku pak byl adresován a doručen opatrovnici, ne však obviněnému.
Okresní prokurátor v Praze usnesením započetl obviněnému do trestu odnětí svobody vazbu a dalším usnesením určil výši nákladů trestního řízení zálohovaných státem, jež byl obviněný uznán povinným nahradit.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil obě uvedená usnesení okresního prokurátora a nařídil lidovému soudu, aby ve věci dále jednal.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor podal stížnost pro porušení zákona proti rozsudku lidového soudu trestního v Praze, v níž uplatňuje, že zákon byl porušen v ustanoveních § 64 odst. 2 a 3 a § 145 odst. 2 písm. b) tr. ř., protože žaloba a předvolání k hlavnímu líčení nebyly doručeny obviněnému a hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti, ač mu žaloba a předvolání k hlavnímu líčení nebyly náležitě doručeny, a v ustanovení § 64 odst. 3 tr. ř. též proto, že stejnopis vyhotovení rozsudku vyhlášeného v nepřítomnosti obviněného nebyl doručen obviněnému (nýbrž zákonné zástupkyni); ve stížnosti pro porušení zákona generální prokurátor dále v podstatě navrhuje, aby byl uvedený rozsudek lidového soudu zrušen a dále též zrušena rozhodnutí na tento rozsudek