Input:

38/1951 Sb., Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu Garance

č. 38/1951 Sb., Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. dubna 1951
o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, a podle § 7 zákona č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport:
§ 1.
(1) Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a ve sportu, mistr sportu a zasloužilý mistr sportu, obdrží odznak a listinu o tom, že jim byl čestný titul propůjčen (diplom).
(2) Odznaky jsou popsány v příloze tohoto nařízení.
§ 2.
Zasloužilému pracovníku v tělesné výchově a ve sportu lze poskytnout čestný dar nebo čestný plat; uděluje je president republiky na návrh vlády.
§ 3.
Mistrům sportu a zasloužilým mistrům sportu věnuje stát zvláštní péči zejména tím, že jim zlepšuje podmínky pro pěstování sportu; tuto péči provádí Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je člen vlády pověřený řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 38/1951 Sb.
Popis odznaků.
I.
Odznak zasloužilého pracovníka v tělesné výchově a ve sportu má tvar kulatého terče o průměru 30 mm a je ražen na obou stranách. Na líci je relief dělníka v pracovní zástěře, tisknoucího ruku sportovci, který drží prapor; kolem