Input:

379/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění účinném k 25.7.2006 Archiv

č. 379/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění účinném k 25.7.2006
VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2003
o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
375/2006 Sb.
(k 25.7.2006)
mění § 4, § 5, § 10, § 13; ruší přílohu č. 2
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 31 odst. 3 a § 37 odst. 5 zákona:
§ 1
Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) veterinární a hygienické požadavky, kterými se řídí obchodování a dovoz živočišných produktů, včetně obchodních vzorků odebraných z takových produktů, na které se nevztahují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.2)
§ 2
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  obchodováním - obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy,2) a které pocházejí ze členských států, jakož i tyto produkty pocházející ze třetích zemí, které jsou ve členských státech Evropské unie (dále jen „členský stát”) ve volném oběhu,
b)  dovozem - dovoz živočišných produktů, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy,2) ze zemí, které nejsou členskými státy,
c)  obchodním vzorkem - vzorek vyráběného produktu živočišného původu bez obchodní hodnoty, nebo vzorek produktu živočišného původu bez obchodní hodnoty, jehož výroba se zamýšlí a který pro pozdější vyšetřování musí být označen typem produktu, jeho složením a druhem zvířete, z něhož byl získán,
d)  závažným přenosným onemocněním - onemocnění uvedené v příloze č. 1 zákona,
e)  patogenem - jakýkoli záchyt nebo kultura organismů nebo jakýkoli jejich derivát, vyskytující se buď samostatně nebo v záměrné kombinaci takového záchytu nebo kultury organismů, které mají schopnost vyvolat onemocnění u jakékoli živé bytosti (s výjimkou člověka), a rovněž jakýkoli modifikovaný derivát těchto organismů, který může nést nebo přenést živočišný patogen, a nebo tkáň, buněčná kultura, sekrety nebo exkrety, v nichž nebo prostřednictvím nichž může být nesen nebo přenesen živočišný patogen; patogenem není schválený veterinární imunologický přípravek,
f)  zpracovávanou živočišnou bílkovinou určenou k výživě lidí - škvarky, masová moučka a moučka z vepřových kůží,
g)  veterinární kontrolou - jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se živočišných produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,
h)  příslušným úřadem - ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný úřad, jemuž byla tato pravomoc svěřena,
i)  podnikem - jakýkoli podnik či jiné zařízení, ve kterém se zachází se živočišnými produkty,
j)  úředním veterinárním lékařem - veterinární lékař orgánu veterinární