Input:

377/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění účinném k 1.8.2014 Archiv

č. 377/2003 Sb.
[zrušeno č. 368/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2003
o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
259/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
133/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění, celkem 10 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 33 odst. 6, § 34 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38a odst. 2 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1a) a upravuje
a) místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly zvířat dovážených ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále jen „třetí země“), umístění, materiální a personální zabezpečení pohraniční veterinární stanice,
b) součinnost a pomoc dovozců a jejich zástupců (dále jen „dovozce“), poskytovanou orgánům pohraniční veterinární kontroly,
c) umísťování zvířat dovážených z třetích zemí v karanténě a podmínky pro schválení karanténního střediska,
d) podrobnosti o opatřeních, která činí orgány pohraniční veterinární kontroly na základě zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,
e) rozsah a další náležitosti údajů, které orgány pohraniční veterinární kontroly sdělují prostřednictvím dálkového přenosu dat,
f) podrobnosti povolování tranzitu zvířat z třetích zemí.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dovoz a tranzit spermatu, vaječných buněk a embryí z třetích zemí.
(3) Tato vyhláška se dále nevztahuje na veterinární kontroly zvířat v zájmovém chovu1b) , která jsou provázena fyzickou osobou za ně odpovědnou a nejsou dovážena k obchodním účelům, s výjimkou koňovitých1c) .
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) veterinární kontrolou - jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se zvířat, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,
b) kontrolou dokladů - ověření (přezkoumání) veterinárních osvědčení a jiných dokladů provázejících zvířata,
c) kontrolou totožnosti - jednoduché vizuální ověření vzájemné shody veterinárních osvědčení nebo jiných dokladů a zvířat, jakož i ověření přítomnosti a správnosti identifikačních prostředků, popřípadě jiného způsobu označení, které na sobě musí zvířata mít,
d) fyzickou kontrolou - kontrola samotného zvířete, v případě potřeby včetně odběru vzorků a jejich laboratorního vyšetření, a je-li to třeba, včetně dalších veterinárních kontrol prováděných v průběhu karantény,
e) dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která nese odpovědnost za splnění povinností vyplývajících z celních předpisů1d) a souvisejících s dovozem zásilky na území členských států (dále jen „území Unie“),
f) zásilkou - určité množství zvířat téhož druhu, na něž se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo jiný doklad, přepravované týmž dopravním prostředkem a pocházející z téže třetí země nebo části třetí země,
g) pohraniční veterinární stanicí - stanoviště hraniční kontroly určené a schválené Evropskou komisí (dále jen „Komise“) k provádění pohraniční veterinární kontroly zvířat přicházejících z třetích zemí na hranice některého z členských států Evropské unie (dále jen