č. 3764/2018 Sb. NSS; Kompetenční spory: institut osob zúčastněných na řízení; podmínky řízení

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 3764/2018 Sb. NSS
Kompetenční spory: institut osob zúčastněných na řízení; podmínky řízení
k zákonu č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
I. V řízení dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, je užití institutu osob zúčastněných na řízení v zásadě vyloučeno.
II. Pokud v totožné věci existují dvě pravomocná rozhodnutí civilních soudů, nejedná se o kompetenční spor dle § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 21. 3. 2018, čj. Konf 20/2017-35)
Věc: Spor o pravomoc mezi senátem 11 C Obvodního soudu pro Prahu 10 a senátem 16 C Obvodního soudu pro Prahu 10, za účasti žalobkyně Ljubice Č., oprávněných JUDr. Lenky V., Mgr. et Bc. Petry S. V., JUDr. Ondřeje V., MUDr. Radomíry V., MUDr. Aleny H., Hlavního města Prahy, akciové společnosti Technická správa komunikací hl. města Prahy, Státního pozemkového úřadu a navrhovatelů Marka M. a Libora J.

Žalobkyně se v minulosti žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 10 domáhala povinnosti vydat věc (pozemky v katastrálním území Hostivař) podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Obvodní soud jí nevyhověl rozsudkem ze 13. 7. 1993, čj. 16 C 82/92-24. Odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem z 10. 7. 1995, čj. 19 Co 561/93-53, zamítl.
Žalobkyně se poté − s větším časovým odstupem − domáhala vydání týchž pozemků dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, (dále jen „zákon o půdě“). Ministerstvo zemědělství − Pozemkový úřad Praha rozhodnutím ze dne 3. 3. 2004 rozhodlo o úpravě vlastnických vztahů tak, že žalobkyně, MUDr. Radomír Č., Růžena J., JUDr. Lenka V., Petra S. V. a Ondřej V. nejsou vlastníky pozemků konkrétně určených.
Proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství − Pozemkového úřadu Praha brojila žalobkyně žalobou podanou dne 10. 5. 2004 u Obvodního soudu pro Prahu 10. O žalobě částečně rozhodl obvodní soud jednající podle části V. občanského soudního řádu, a to rozsudkem čj. 11 C 125/2004-105 (ve znění opravného usnesení čj. 11 C 125/2004-143), a posléze městský soud rozsudkem čj. 24 Co 398/2006-196, ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, čj. 28 Cdo 477/2011-391, mj. tak, že žalobkyně a Lenka V., a případně Růžena J., jsou podílovými spoluvlastnicemi konkrétních pozemků, které byly součástí pozemku PK A1, A2 a A3. Tím bylo částečně nahrazeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství − Pozemkového úřadu Praha ze dne 3. 3. 2004. Ve zbytku obvodní soud rozhodl rozsudkem čj. 11 C 125/2004-249 a městský soud rozsudkem čj. 24 Co 338/2008-319 ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2010, čj. 28 Cdo 2353/2010-374, tak, že žalobkyně a Lenka V. jsou podílovými spoluvlastnicemi ještě dalších konkrétních pozemků, které byly součástí pozemku PK A1. Tím bylo ve zbytku nahrazeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství − Pozemkového úřadu Praha z 3. 3. 2004.
Hlavní město Praha podalo následně dvě žaloby pro zmatečnost. První dne 19. 1. 2011, kterou se domáhalo zrušení rozsudku obvodního soudu čj. 11 C 125/2004-249 a rozsudku městského soudu čj.
 
 Nahoru