376/2017 Sb., Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 376/2017 Sb.
[zrušeno č. 8/2018 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. listopadu 2017
o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu, a tržby, které dočasně nejsou evidovanými tržbami.
§ 2
Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob
(1) Evidovanou tržbou není tržba poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
a) kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
b) který provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a),
c) který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti
 
 Nahoru