Input:

375/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče, ve znění účinném k 15.1.2020 Garance

č. 375/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2006,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
289/2008 Sb.
(k 3.9.2008)
ruší část šestou
368/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
ruší část druhou a čtvrtou
Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 31 odst. 3 písm. a) a b), § 33 odst. 6 písm. b) a c) a § 37 odst. 5 písm. a) zákona:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
Čl. I
Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „skupině A“ nahrazují slovy „skupinách A a B 2 písm. d)“.
2. V § 17 odst. 2 písm. b) se slova „B 2“ nahrazují slovy „B 2 písm. a), b), c), e) a f)“.
3. V § 24 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Jestliže kontroly prokážou přítomnost nepovolených látek nebo přípravků, nebo překročení stanovených limitů, postupují orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu podle článků 19 až 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.“.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 368/2019 Sb. k 15.1.2020)