374/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 374/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2007,
kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 1 písmeno f) zní:
„f) způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,“.
3. V § 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:
„g) požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která provádí výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, a její práva a povinnosti,
h) vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena i) a j).
4. V § 13 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt,“.
5. V § 13 odst. 2 se slova „rok a půl“ nahrazují slovy „dva roky“.
6. V § 13 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) adresu trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky,“.
7. V § 13 odstavec 5 zní:
„(5) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. g) dokládá žadatel čestným prohlášením.“.
8. V § 19 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
9. V § 25 se věta druhá zrušuje.
10. V § 43 odst. 1 se číslo „30“ nahrazuje číslem „35“.
11. V § 43 odst. 5 se slova „skupin AM a A nebo podskupiny A1“ nahrazují slovy „prováděné s výcvikovým vozidlem, které je pouze dvoumístné,“.
12. Část pátá včetně nadpisu a poznámek pod
 
 Nahoru