Input:

373/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, ve znění účinném k 25.7.2006 Archiv

č. 373/2003 Sb.
[zrušeno č. 368/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2003
o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
164/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
mění 15 novelizačních bodů, též doplňuje příl. č. 3
375/2006 Sb.
(k 25.7.2006)
mění pozn. č. 1 a část A v příloze č. 3
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 28 odst. 5 a § 31 odst. 3 písm. b) a c) zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje
a) způsob provádění veterinární kontroly živočišných produktů určených k obchodování v místě původu a při příchodu na místo určení,
b) součinnost a pomoc osob, které získávají, vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují, přepravují a uvádějí do oběhu živočišné produkty (dále jen „zacházejí se živočišnými produkty“), poskytovanou orgánům provádějícím veterinární kontroly uvedené pod písmenem a),
c) podrobnosti o opatřeních, která činí orgány provádějící veterinární kontroly uvedené pod písmenem a) na základě zjištění, že nejsou splněny podmínky stanovené pro obchodování, jakož i postup v případě, že v souvislosti s těmito opatřeními dojde ke sporu mezi osobou zacházející se živočišnými produkty a orgány provádějícími veterinární kontrolu při příchodu na místo určení,
d) lhůtu, v níž lze požádat o vydání osvědčení zdravotní nezávadnosti, jež provází živočišné produkty určené k obchodování, náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení, jak a na základě čeho se toto osvědčení vydává.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) veterinární kontrolou - jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se živočišných produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,
b) podnikem - jakýkoli podnik či jiné zařízení, ve kterém se zachází se živočišnými produkty,
c) příslušným úřadem - ústřední úřad členského státu Evropské unie (dále jen „členský stát“) oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný úřad členského státu, jemuž byla tato pravomoc svěřena,
d) obchodováním - obchodování mezi členskými státy se živočišnými produkty, které mají původ v členských státech, jakož i se živočišnými produkty, pocházejícími ze třetích zemí, jež jsou v členských státech ve volném oběhu.
§ 3
Živočišné produkty, na které se vztahují zvláštní právní předpisy uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce a které jsou určeny k obchodování, podléhají veterinární kontrole v místě původu a veterinární kontrole při příchodu na místo určení.
Veterinární kontrola v místě původu
§ 4
(1) Při výkonu státního veterinárního dozoru v souladu s § 52 zákona provádí krajská veterinární správa a Městská veterinární správa v Praze na území hlavního města Prahy (dále jen „krajská veterinární správa“) veterinární kontrolu v místě původu, kterou zejména zjišťuje, zda živočišné produkty určené k obchodování
a) byly získány, kontrolovány, označeny a opatřeny etiketou v souladu s podmínkami stanovenými zvláštními právními předpisy uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce a se zřetelem ke svému určení,
b) splňují podmínky stanovené zvláštními právními