Input:

372/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění účinném k 1.5.2005 Archiv

č. 372/2003 Sb.
[zrušeno č. 368/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2003
o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
164/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
mění 14 novelizačních bodů, též doplňuje příl. č. 3
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 28 odst. 5 a § 31 odst. 3 písm. b) a c) zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje
a) způsob provádění veterinární kontroly živých zvířat, veterinární kontroly spermatu, vaječných buněk a embryí (dále jen „zárodečné produkty“), jakož i veterinární kontroly patogenů, určených k obchodování, v místě původu a při příchodu na místo určení,
b) součinnost a pomoc chovatelů, poskytovanou orgánům provádějícím veterinární kontroly uvedené pod písmenem a),
c) podrobnosti o opatřeních, která činí orgány provádějící veterinární kontroly uvedené pod písmenem a) na základě zjištění, že nejsou splněny podmínky stanovené pro obchodování, jakož i postup v případě, že v souvislosti s těmito opatřeními dojde ke sporu mezi chovatelem a orgány provádějícími veterinární kontrolu při příchodu na místo určení,
d) lhůtu, v níž lze požádat o vydání veterinárního osvědčení, jež provází živá zvířata, zárodečné produkty a patogeny (dále jen „zvířata a produkty“) určené k obchodování, náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení a jak a na základě čeho se toto osvědčení vydává.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na přemísťování zvířat v zájmovém chovu mezi členskými státy Evropské unie (dále jen „členský stát“), jsou-li tato zvířata provázena fyzickou osobou za ně odpovědnou a nejsou-li přemísťována k obchodním účelům.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) veterinární kontrolou - jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se živých zvířat, zárodečných produktů nebo patogenů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,
b) patogeny - jakýkoli záchyt nebo kultura organizmů nebo jakýkoli jejich derivát, vyskytující se buď samostatně nebo v záměrné kombinaci takového záchytu nebo kultury organizmů, které mají schopnost vyvolat onemocnění u jakýchkoli živých tvorů (s výjimkou specifických původců onemocnění člověka), jakož i jakékoli modifikované deriváty těchto organizmů, které mohou nést nebo přenést živočišný patogen, anebo tkáň, buněčná kultura, sekrety nebo exkrety, v nichž nebo prostřednictvím nichž může být nesen nebo přenesen živočišný patogen, s výjimkou registrovaných veterinárních imunologických přípravků,
c) podnikem - jakýkoli podnik či jiné zařízení, ve kterém se zachází se zárodečnými produkty nebo patogeny,
d) příslušným úřadem - ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný úřad členského státu, jemuž byla tato pravomoc svěřena,
e) obchodováním - obchodování mezi členskými státy se zvířaty a produkty, které mají původ v členských státech, jakož i se zvířaty a produkty, pocházejícími ze třetích zemí, jež jsou v členských státech ve volném oběhu.
§ 3
Zvířata a produkty, na které se vztahují