Input:

R 37/2019 (tr.); Pachatel. Právnická osoba. Trestní odpovědnost Garance

č. 37/2019 Sb. rozh. tr.
Právnická osoba, Trestní odpovědnost, Pachatel
§ 8 odst. 1, 2, 3 t. o. p. o., § 9 odst. 2, 3 t. o. p. o.
K tomu, aby protiprávní čin nezjištěné fyzické osoby založil trestní odpovědnost právnické osoby podle § 8 odst. 3 t. o. p. o., nestačí závěr, že taková fyzická osoba jednala v zájmu právnické osoby ve smyslu návětí v § 8 odst. 1 t. o. p. o. K trestní odpovědnosti právnické osoby nepostačuje ani alternativní zjištění, že nezjištěná fyzická osoba jednala v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti v některém (blíže neurčeném) z postavení podle § 8 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d) t. o. p. o., ale musí být učiněn jednoznačný závěr podložený odpovídajícím skutkovým zjištěním, že tato fyzická osoba jednala buď v některém z postavení předpokládaných v § 8 odst. 1 písm. a) až c) t. o. p. o., anebo v postavení podle § 8 odst. 1 písm. d) t. o. p. o., a že v důsledku toho je spáchaný čin přičitatelný právnické osobě buď podle § 8 odst. 2 písm. a) t. o. p. o., anebo podle § 8 odst. 2 písm. b) t. o. p. o. To platí i za situace, má-li být právnická osoba spolupachatelem nebo účastníkem na trestném činu jiné osoby.
(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 3 Tdo 487/2018, ECLI:CZ:NS:2018:3.TDO.487.2018.1)
Nejvyšší soud k dovolání obchodní společnosti I., s. r. o., zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2017, sp. zn. 9 To 440/2017, a rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2017, sp. zn. 5 T 99/2017, jakož i všechna další rozhodnutí obsahově navazující na zrušená rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a Městskému soudu v Brně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
   
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2017, sp. zn. 5 T 99/2017, byla obviněná právnická osoba – obchodní společnost I., s. r. o. (dále též jen „obviněná“), uznána vinnou přečinem podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku na podkladě skutkových zjištění spočívajících v tom, že prostřednictvím dosud nezjištěné fyzické osoby, buď zmocněnce O. H., anebo jednatelky K. H., případně některého ze zaměstnanců obchodní společnosti I., s. r. o., nebo jiné osoby, jednající vědomě v zájmu obchodní společnosti I., s. r. o., a z pokynu některé ze shora uvedených fyzických osob, v úmyslu získat pro ni neoprávněný prospěch ve formě snížení nákladů za elektrickou energii v blíže nezjištěné době v období od 26. 6. 2013 do 4. 4. 2014 u odběrného místa na adrese K., provedla neoprávněný zásah do elektroměru, typ TK 420/NNs, spočívající ve stočení číselníku elektroměru s cílem předstírat nižší spotřebu elektrické energie, přičemž ten při pravidelném odečtu dne 4. 4. 2014 vykazoval zápornou spotřebu ve výši 0,058 MWh oproti reálnému odebranému množství ve výši 89,897 MWh, a na základě takto předstíraného odebraného množství obchodní společnost I., s. r. o., uhradila cenu pouze za elektrickou energii odpovídající tomuto nižšímu stavu; tímto jednáním způsobila poškozené obchodní společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem v B. (dále též jen „poškozená“), škodu ve výši nejméně 290 000 Kč.
2. Za to