Input:

37/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky Garance

č. 37/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 2019 byl v Pekingu podepsán Protokol o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2022.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Protokol o kulturní spolupráci
na léta 2019-2022
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury a turismu Čínské lidové republiky, dále jen „Strany“,
- v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky, podepsanou dne 27. března 1957 v Pekingu,
- vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

  
Článek 1
Během doby platnosti Protokolu si obě Strany vymění oficiální delegace Ministerstva kultury České republiky a Ministerstva kultury a turismu Čínské lidové republiky (6 osob na dobu 5 dní).
  
Článek 2
Obě Strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury a umění, zejména spolupráci v oblasti hudby, tance, opery, divadla, výtvarného umění, literatury, knihovnických služeb, audiovizuální tvorby a tradiční lidové kultury; budou rovněž podporovat přímou výměnu odborníků mezi kulturními institucemi a organizacemi včetně organizací nevládních. Během doby platnosti tohoto Protokolu si obě Strany vymění 4 odborníky, každého na dobu 5 dní.
  
Článek 3
Obě Strany budou podporovat vzájemnou reciproční účast svých uměleckých souborů a skupin na mezinárodních festivalech a přehlídkách pořádaných v obou zemích, a to v souladu s podmínkami danými organizátory akce.
  
Článek 4
Obě Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi zúčastněných zemí. Za tímto účelem si během doby platnosti Protokolu každoročně vymění 2 až 3 odborníky na dobu 5 dní.
Obě Strany budou podporovat výměnu výstav mezi galeriemi zúčastněných zemí, jejichž podmínky realizace budou dojednány mezi pořádajícími institucemi.
  
Článek 5
Obě Strany budou podporovat spolupráci mezi svými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti ochrany movitého, nemovitého a nehmotného kulturního dědictví. A dále budou podporovat spolupráci v oblasti muzejnictví, výměny výstav, uchovávání a obnovy kulturního dědictví, výměny informací a výměny odborníků. Podrobnosti týkající se spolupráce a výměnných pobytů příslušných odborníků mezi sebou projednají orgány obou Stran pověřené ochranou kulturního dědictví.
Obě Strany posílí vzájemnou spolupráci při předcházení krádežím, tajným vykopávkám a nezákonnému dovozu a vývozu kulturních statků, jakož i při navracení kulturních statků dle ustanovení Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezeni nedovoleného dovozu, vývozu a