R 37/2018 (tr.); Domovní prohlídka

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 37/2018 Sb. rozh. tr.
Domovní prohlídka
§ 82 odst. 1, § 83 odst. 1 tr. ř.
V příkazu k domovní prohlídce a jeho odůvodnění musí být označen byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení, včetně prostor k nim náležejících, a to tak, aby i s přihlédnutím k účelu tohoto úkonu nemohlo dojít k pochybnostem o jejím rozsahu a k záměně. Zákonnost příkazu soudce k domovní prohlídce a použití protokolu o domovní prohlídce jako důkazu proto nezpochybňuje sama o sobě skutečnost, že část nemovitých věcí, jichž se nařízená domovní prohlídka týká, je u příslušného katastrálního úřadu zapsána na jiném listu vlastnictví než ta část nemovitých věcí, která je ve vlastnictví osoby, u níž je domovní prohlídka vykonávána, jsou-li navíc tyto části nemovitých věcí součástí obydlí ve smyslu § 82 odst. 1 tr. ř.
(Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 5. 2016, sp. zn. 1 To 16/2016, ECLI:CZ:VSOL:2016:1.TO.16.2016.1)
Vrchní soud v Olomouci zamítl jako nedůvodné odvolání obviněného Bc. M. V. proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 18. 6. 2015, sp. zn. 69 T 3/2015.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 18. 6. 2015, č. j. 69 T 3/2015-75, byl obžalovaný Bc. M. V. uznán vinným přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se dle skutkových zjištění nalézacího soudu měl dopustit tím, že nejméně od počátku roku 2013 do 14. 5. 2014 ve S., okr. Z., v místě svého bydliště, a to zejména v kuchyňce v prvním nadzemním podlaží svého domu, ve skleníku za domem a v přilehlém hospodářském stavení bez povolení k zacházení či licence, tedy v rozporu s § 4 a § 24 zákona č. 167/1998 Sb., tzv. indoor metodou pěstoval rostliny konopí, přičemž vypěstoval do různých stadií růstu nejméně 346 rostlin konopí, z nichž sušením získal nejméně 14,47 g marihuany obsahující od 1,1 do 14,8 % THC, kterou užíval pro svoji potřebu.
2. Za toto jednání byl odsouzen podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců. Podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku mu byl výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Podle § 70 odst. 1 písm. a), c) tr. zákoníku mu byl uložen rovněž trest propadnutí věcí zajištěných při domovní prohlídce v bydlišti obžalovaného, a to rostlinného materiálu a vybavení pěstírny.
II.
Odvolání
3. Rozsudek krajského soudu byl napaden odvoláním obžalovaného, odůvodněným jeho obhájcem, které směřuje do výroku o vině a trestu. Odvolatel nepopírá svoji vinu, spočívající v pěstování konopí pro vlastní potřebu, ovšem neztotožňuje se s právní kvalifikací svého jednání a s rozsahem, který mu je kladen za vinu. Předně má výhrady ke zhodnocení jeho námitky nepřípustnosti důkazu – provedené domovní prohlídky, nařízené Okresním soudem ve Zlíně dne 28. 4. 2014, č. j. 0 Nt 15/2014-46. Tímto příkazem byla nařízena domovní prohlídka rodinného domu na adrese S., ulice N. V., okres Z., včetně prostor k uvedenému domu náležejících, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Z., katastrální území S., obec S., okres Z., vlastnické právo: M. V., bytem S., N. V. Na základě uvedeného pak byla
 
 Nahoru