37/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 37/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. února 2018 byla v Kolombu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dnem podpisu.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
 
DOHODA
MEZI
MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
A MINISTERSTVEM ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍ
A MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
SRÍLANSKÉ DEMOKRATICKÉ A SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY
O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky, dále uváděné jako Strany:
inspirované tradičními přátelskými a srdečnými vztahy, které mezi oběma zeměmi panují;
s přáním rozvíjet a posilovat obchodní, hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci na základě vzájemnosti a vzájemné výhodnosti;
s vědomím nutnosti existence odpovídající právní úpravu pro česko-srílanské vztahy v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích,
se dohodly takto:
ČLÁNEK I
Cíle
Strany se dohodly, že cíle Dohody, v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích, budou:
(a) zlepšení dvoustranných obchodních a hospodářských vztahů;
(b) usnadnění růstu oboustranných investic a identifikace hospodářských a investičních příležitostí ve svých zemích;
(c) podpora užší obchodní a průmyslové spolupráce a usnadnění navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí;
(d) podpora lepšího porozumění mezi soukromými sektory obou zemí ohledně jejich obchodních a hospodářských politik;
(e) povzbuzování spolupráce v oblastech oboustranného zájmu.
ČLÁNEK II
Spolupráce
Strany ctí zásady svobodného tržního hospodářství. V důsledku toho souhlasí s povzbuzováním a usnadňováním větší spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí včetně podnikatelských společenství, sdružení, institucí a vládních agentur v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích. Za tím účelem se Strany dohodly na:
(a) vyměňování informací o hospodářském vývoji a dvoustranném obchodu, hospodářských plánech;
(b) identifikování investičních příležitostí a usnadňování investičních toků prostřednictvím výměny informací o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice i o jakýchkoli změnách k nim a o sektorech potencionálního zájmu o vzájemnou spolupráci;
(c) usnadňování hospodářských a investičních misí, analýz trhu, výměny informací, obchodních a institucionálních vazeb a dalších iniciativ, které spojí potencionální obchodní partnery;
(d) vyměňování informací o průmyslových veletrzích, výstavách, podnikatelských misích a dalších podpůrných činnostech a usnadňování účasti na těchto veletrzích, výstavách misích a dalších činnostech;
(e) usnadňování pohybu odborníků, techniků, investorů a obchodních zástupců z veřejného a soukromého sektoru;
(f) zkoumání a podporování možností rozvoje společného podnikání ve třetích zemích vycházejícího z partnerství českých a srílanských firem;
(g) povzbuzování
 
 Nahoru