37/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 37/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2002,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 4 zní:
„(4) Volby do Parlamentu České republiky se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.“.
2. V § 1 odst. 5 větě první se slova „v den voleb“ nahrazují slovy „alespoň druhý den voleb“ a ve větě druhé se slova „v den konání“ nahrazují slovy „alespoň druhý den konání“.
3. V § 6 odst. 1 návětí zní: „Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen “obecní úřad“) pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu,5popřípadě nemůže z důvodů uvedených v písmenech b) až d) volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a který“.
Poznámka pod čarou č. 5) zní:


„5Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).“.
4. V § 6 odst. 1 písm. d) se text „ , nebo“ nahrazuje tečkou.
5. V § 6 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
6. V § 6 se na konci textu odstavce 4 doplňují tato slova: „ , popřípadě voliči zapsaní do zvláštního seznamu (odstavec 5)“.
7. V § 6 odst. 5 v návětí se slova „při volbách do Poslanecké sněmovny“ zrušují.
8. V § 6 odst. 5 písm. a) se slova „nemá trvalý pobyt na území“ nahrazují slovy „má bydliště mimo území“ a slova „trvalý pobyt“ se nahrazují slovem „bydliště“.
9. V § 6 odst. 6 větě druhé se slova „trvalého pobytu“ nahrazují slovem „bydliště“.
10. V § 6 odst. 7 se za slovo „předá“ vkládají slova „pro volby do Poslanecké sněmovny“.
11. V § 6a se v odstavci 1 větě poslední doplňují tato slova: „ , popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a)“.
12. V § 6a odst. 3 v návětí se slova „v den“ nahrazují slovy „ve dnech“.
13. V § 6a odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují tato slova: „ , popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky“.
14. V § 7 odst. 1 písmena e) a f) znějí:
„e) okresní úřad v sídle volebního kraje (§ 26), v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve Středočeském kraji
 
 Nahoru