Input:

37/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů Garance

č. 37/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. března 1969
o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů
Dne 11. února 1969 byl v Praze podepsán Protokol o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů.
Podle svého článku 7 vstoupil Protokol v platnost dnem 11. února 1969.
České znění Protokolu a Příloha č. 1. se vyhlašuje současně.
Originály příloh č. 2 - 7 jsou k nahlédnutí v archivu ministerstva zahraničních věcí.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
PROTOKOL
o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů
V souladu se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968
se smluvní strany dohodly takto:
Článek 1
Vojenské útvary, příslušníci a občanští pracovníci sovětských vojsk a členové jejich rodin, kteří cestují do prostorů stálých posádek sovětských vojsk dočasně se nacházejících anebo z nich zpět, mohou překračovat státní hranice Československé socialistické republiky na hraničních přechodech uvedených v příloze č. 1 protokolu.
V případě potřeby mohou být pro přepravu sovětských vojsk přes státní hranice Československé socialistické republiky po vzájemné dohodě příslušných orgánů smluvních stran otevřeny československé hraniční přechody, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 protokolu, a to v rozsahu a na dobu předem dohodnutou.
Článek 2
1. Příslušníci a občanští pracovníci sovětských vojsk cestující v rámci vojenského útvaru překračují státní hranice Československé socialistické republiky na základě rozkazu k přesunu a soupisky. Velitel vojenského útvaru

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací