Input:

R 37/1969; Řízení před soudem Garance

č. 37/1969 Sb. rozh.
Opraviť rozsudok podľa § 164 o. s. p. je možné len v prípadoch, že ide o chyby v písaní a počítaní a ďalej o také chyby, ktoré sú ako zrejmé nesprávnosti podobného pôvodu ako chyby v písaní a počítaní, tj. ku ktorým došlo len zjavným a okamžitým zlyhaním v duševnej či mechanickej činnosti osoby, za účasti ktorej došlo k vyhláseniu alebo vyhotoveniu rozsudku, a ktoré sú každému zrejmé; zrejmosť takej nesprávnosti vysvitá najmä z porovnania výroku rozsudku s jeho odôvodnením, prípadne aj z iných súvislostí.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. 9. 1968, 2 Cz 57/68.)
Žalobcovia A. K. a M. K. navrhovali, aby bol prevod nehnuteľnost na základe darovacej zmluvy, uzavretej medzi žalovanými A. T. a K. K. 13. 6. 1963, vyhlásený za neplatný a aby bolo určené, že v dôsledku toho zostáva vlastníčkou darovaného podielu nehnuteľnosti žalovaná A. T. Žalované navrhovali zamietnutie žaloby a namietali, že darovacia zmluva bola platne uzavretá, takže došlo k platnému prevodu nehnuteľnosti na žalovanú K. K. ako obdarovanú.
Rozsudkom Okresného súdu v Košiciach z 28. 3. 1966 bolo rozhodnuté, že je prevod nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy neplatný a že v dôsledku toho je naďalej vlastníčkou darovaného podielu nehnuteľnosti žalovaná A. T.
Uznesením z 5. 4. 1966 opravil Okresný súd v Košiciach výrok svojho rozsudku tak, že prvá časť výroku, týkajúca sa neplatnosti prevodu nehnuteľnosti, bola ponechaná nedotknutá a druhá časť výroku, týkajúca sa určenia vlastníctva k nehnuteľnosti, bola zmenená tak, že "v dôsledku toho vlastníčkou darovaného podielu je aj naďalej žalovaná K. K.".
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že bol uznesením okresného súdu porušený zákon a toto uznesenie zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 156 ods. 2 o. s. p. je súd viazaný rozsudkom akonáhle ho vyhlásil; to znamená, že na rozsudku nemôže súd, ktorý ho vyhlásil,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací