Input:

R 37/1966; Řízení před soudem Garance

č. 37/1966 Sb. rozh.
K rozhodování o příspěvcích za odbornou správu lesů není dána pravomoc soudu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. února 1966, 5 Cz 133/65.)
K návrhu žalobce vydal okresní soud Plzeň-sever dne 9. 7. 1965 platební rozkaz (Ro 53/65), jímž uložil žalovanému povinnost k zaplacení částky 100 Kčs s přísl. Tento platební rozkaz nabyl právní moci, když žalovaným podaný odpor byl zamítnut jako opožděný.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím, jímž byl vydán platební rozkaz, byl porušen zákon, a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Předmětem řízení byl nárok žalobce na zaplacení příspěvku za odbornou správu lesa žalovaného. Tento nárok má oporu v ustanovení § 21 zák. č. 166/1960 Sb. o lesích a lesním hospodářství, podle něhož může ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanovit, že uživatelů lesů jsou povinni k úhradě nákladů spojených s odbornou správou lesů platit roční příspěvky, určit jejich výši a upravit způsob vybírání těchto příspěvků.
K provedení zák. č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství vydalo ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlášku č. 17/1961 Sb., která v