Input:

R 37/1965 (tr.); Clo. Devizové hospodářství - devizový tuzemec. Devizové hospodářství - ohrožení devizového hospodářství. Odvolací soud. Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. Zkrácení daně Garance

č. 37/1965 Sb. rozh. tr.
Odvolací súd je viazaný ustanovením § 258 ods. 2 tr. por. a nemôže zrušiť celý výrok napadnutého rozsudku, ak vadná časť rozsudku je oddeliteľná od ostatných výrokov.
Odvolací súd nemôže so zreteľom na ustanovenie § 254 ods. 1 tr. por. zamietnuť odvolanie prokurátora len preto, že sa nestotožnil s námitkami prokurátora a má za to, že napadnutý rozsudok je vadný z iných dôvodov prokurátorom nevytýkaných.
Pri zisťovaní, či skrátením cla boli naplnené znaky priestupku v odbore colnom podľa § 15 zák. č. 60/1961 Zb., alebo či už došlo ku skráteniu cla, poprípade k pokusu o skrátenie cla vo väčšom rozsahu v zmysle § 148 ods. 1 tr. zák., je súd povinný zisťovať výšku cla, ktoré by páchateľ bol povinný zaplatiť, keby nekonal proti predpisom o obehu tovaru v styku s cudzinou a nemôže sa spokojiť zo všeobecným posudkom, že v trestných prípadoch sa po zistení nezákonného postupu páchateľa používa zásadne vyššia sadzba colného sadzobníka.
K naplneniu okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby uvedenej v § 148 ods. 2 písm. a) tr. zák., totiž, že čin bol spáchaný najmenej s dvoma osobami, postačuje pri splnení materiálnej podmienky, uvedenej v § 88 tr. zák. súčinnosť ďalších osôb bez toho, že by tieto osoby museli o svojej súčinnosti s páchateľom navzájom vedieť a že by i medzi ich vzájomnou súčinnosťou musela byť určitá organizovanosť, prejavujúca sa napr. v delbe práce.
Prechovávanie alebo hromadenie zlatých mincí naplňuje znaky priestupku vo finančnom hospodárstve podľa § 14 písm. b) zák. č. 60/1961 Zb. alebo trestného činu ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 146 tr. zák.
Hromadenie zlata spôsobom uvedeným v § 116 ods. 2 písm. b) tr. zák. mohlo by byť postihnuté podľa tohto ustanovenia len vtedy, ak by išlo o zlato, u ktorého spôsob hospodárskeho využitia nespadá pod rámec devízového monopolu, napr. hromadenie zlatých predmetov v množstve neprimeranom osobnej potrebe páchateľa a členov jeho rodiny.
Povinnosť devízového tuzemca ponúkať Štátnej banke československej na kúpu devízové hodnoty v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zák. č. 107/1953 Zb. v znení vyhl. ministra financí č. 80/1958 Zb. vzťahuje sa tiež na cudzozemské platidlá, získané v cudzine špekulačným odpredajom tovaru.
(Rozsudok Najvyššieho súdu zo 17. februára 1965 - 8 Tz 1/65.)
Z odôvodnenia:
Rozsudkom okresného súdu v Bratislave-mesto zo 4. júna 1964 sp. zn. 1 T 4/64 bol obžalovaný J. uznaný vinným trestnými činmi pomoci trestnému činu prijímania úplatku podľa § 10 ods. 1 písm. c), § 160 ods. 2 tr. zák., pomoci k trestnému činu ohrozenia služobného tajomstva podľa § 10 ods. 1 písm. c), § 173 ods. 3 tr. zák., skrátenia dane podľa § 148 ods. 1, ods. 2 písm. a) tr. zák., špekulácie podľa § 117 ods. 1 tr. zák. a odňatia veci hospodárskemu určeniu podľa § 116 ods. 1, ods. 2 písm. b) tr. zák., ktoré spáchal tak, že:
1. v rokoch 1962 - 1963 v snahe utajiť pred príslušnými čsl. orgánmi odhalenie trestnej činnosti A. posielal jeho listy, ktoré obsahovali údaje o služobnom tajomstve do