Input:

37/1960 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění Archiv

č. 37/1960 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
Zákon
ze dne 9. dubna 1960
kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 odst. 1 zní:
„(1)  Pracující lid volí za poslance Národního shromáždění své nejlepší představitele, přední budovatele socialismu, kteří jsou osvědčenými organizátory tvůrčího úsilí pracujících na hospodářské a kulturní výstavbě státu.”
2. § 7 odst. 2 zní:
„(2)  V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v době bydlí. Rada místního národního výboru může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.”
3. § 11 odst. 1 zní:
„(1)  Pro volby do Národního shromáždění se vytvoří 300 volebních obvodů.”
4. § 12 odst. 1, 2 a 3 zní:
„(1)  Pro přijímání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v obcích volební okrsky.
(2)  Volební okrsky a volební místnosti pro každý okrsek stanoví rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby.
(3)  Volební okrsek se vytvoří zpravidla tak, aby zahrnoval asi 1000 voličů. Pro vzdálené osady nebo části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky, je-li v nich alespoň 50 voličů.”
5. § 13 odst. 2 a 3 zní:
„(2)  Ústřední volební komise se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.
(3)  Ústřední volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá ústřední výbor Národní fronty.”
6. § 14 odst. 2 a 3 zní:
„(2)  Slovenská volební komise se skládá z předsedy, jeho náměstka, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.
(3)  Slovenská volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Slovenska a organizací pracujících, které jsou sdruženy ve Slovenské národní frontě. Návrh zástupců předkládá ústřední výbor Slovenské národní fronty.”
7. § 16 odst. 3 zní:
„(3)  Obvodní volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.”
8. § 17 písm. c) zní:
„c)  dozírá na včasné stanovení volebních okrsků radami místních národních výborů;”
9. § 18 odst. 1 a 3 zní:
„(1)  Pro každý volební okrsek utvoří rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby okrskovou volební komisi.”
„(3)  Okrsková volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa a organizací pracujících, které jsou sdruženy v Národní frontě. Návrh zástupců předkládá Národní fronta.”
10. § 21 odst. 1 zní:
„(1)  Kandidáti pro volbu do Národního shromáždění jsou kandidáty Národní fronty jako svazku dělníků, rolníků a pracující inteligence. Národní fronta - sdružující pod vedením Komunistické strany Československa společenské organizace pracujícího lidu - navrhuje za kandidáty přední budovatele socialismu z řad dělníků,