Input:

č. 37/1960 Sb. rozh., Garance

č. 37/1960 Sb. rozh.
Přeřazením v práci není přidělení zaměstnance na přechodnou dobu na pracoviště v jiné obci, vyplývá-li z povahy prací určených pracovní smlouvou, že se místo pracoviště bude měnit.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze dne 11. prosince 1959, 9 Co 125/59.)
Žalobkyně, zaměstnaná u stavebního podniku jako jeřábnice, podala žalobu na určení právní neúčinnosti přeřazení v práci, k němuž došlo tím, že byla přidělena na přechodnou dobu na staveniště v jiné obci; současně uplatnila také nárok na zaplacení rozdílu mezi vyšší mzdou, kterou pobírala na dosavadním pracovišti, a mezi nižší mzdou, která jí byla vyplácena na novém pracovním listě.
Lidový soud civilní v Ostravě žalobu zamítl z toho důvodu, že nejde o přeřazení v práci.
Krajský soud v Ostravě rozsudek soudu první stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Přeřazením v práci se rozumí změna pracovního poměru spočívající v tom, že zaměstnavatel uloží zaměstnanci takové práce, které nespadají pod druh prací, které je zaměstnanec povinen konat na základě pracovní smlouvy (příp. jmenovacího aktu) nebo právního předpisu, nebo že zaměstnavatel přeloží zaměstnance na jiné pracoviště, při čemž však nedochází ke změně účastníků pracovního poměru.
Vyjde-li se z tohoto pojmu přeřazení v práci, je tedy pro druh prací, které je zaměstnanec povinen konat, a stejně tak i pro místo výkonu prací, rozhodující především obsah pracovní smlouvy. Určení druhu a místa výkonu prací je takto zásadně ponecháno smluvní volnosti účastníků pracovního poměru.
Vyplývá-li z povahy prací určených pracovní smlouvou nebo zákonem (§ 1153 obč. zák.), že se místo pracoviště bude měnit, pak přidělení zaměstnance na přechodnou dobu na pracoviště v jiné obci není přeřazením v práci, jehož právní účinnost by byla