Input:

č. 37/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 37/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
K výpovědi z bytu podle § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, není legitimována osoba, která má požívací právo k určitým místnostem a nikoli k rodinnému domku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 1957, 4 Co 345/57.)
Lidový soud v Plzni zamítl návrh na přivolení k výpovědi z bytu o kuchyni a dvou pokojích, obývaného vypovídaným nájemníkem, a to s odůvodněním, že vzhledem k zjištěným poměrům pronajimatelů a nájemce je v obecném zájmu, aby nájemní poměr nájemců zůstal zachován [§ 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb.].
Krajský soud tento rozsudek lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Lidový soud správně věc posoudil, když odepřel přivolení k výpovědi z bytu. Nejsou dány zákonné náležitosti výpovědního důvodu podle § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb. Vždyť uvolnění bytu nájemcova jest žádáno pro matku pronajimatelovu Boženu T. Nejde tedy o případ, na který dosahuje výpovědní důvod § 1 písm. f) uvedeného nař., že totiž vlastník, anebo spoluvlastník rodinného domku potřebuje bytu ve svém rodinném domku pro ženaté či vdané děti. V uvedeném směru nebylo ani novým zákonem č. 67/ 1956 Sb., o hospodaření s byty, nic změněno na platnosti ustanovení nař. č. 179/1950 Sb. Potřebu bytu pro rodiče nelze podřadit pod výpovědní důvod § 1 písm. f) cit. nař., neboť to by znamenalo rozšiřování uvedeného výpovědního důvodu bez zákonného podkladu.
Božena T. není ani vlastnicí ani spoluvlastnicí domku, nemůže se domáhat přivolení k výpovědi, ježto není pronajimatelkou a nenáleží jí proto právo domáhat se zrušení nájemního poměru.
Odvolatelé se dovolávají v odvolacím spise na požívací právo Boženy T. k bytu vypovídaného nájemníka. Je pravda, a již lidový soud zjistil, že Božena T. má doživotní požívací právo k tomuto bytu, zřízené dávno před 1.