Input:

č. 37/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 37/1956 Sb. rozh. tr.
Tím, že původní vlastník zemědělských pozemků, jež bylý při hospodářsko-technické úpravě půdy přiděleny JZD, je ošije nebo osází, dopouští se (pokud nejedná v sabotážním úmyslu) trestného činu ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák. za předpokladu, že tím byl ztěžován provoz nebo rozvoj JZD. Jinak se jedná o přestupek v oboru pozemkových úprav podle § 36 tr. zák. spr. V takovém případě nejde o poškozování majetku lidového družstva (§ 245 odst. 2 tr. zák.).
(Rozhodnutí lidového soudu v Nové Páce z 22. listopadu 1955,
T 111/55.)
Obviněný je drobným rolníkem, který v roce 1952 vstoupil do nově založeného JZD, kde měl dobrou pracovní morálku. Po roce však z JZD vystoupil. Na podzim roku 1954 byla v rámci upevněného JZD provedena hospodářsko-technická úprava půdy. Obviněný, ač byl k jednání také pozván, se nedostavil a jednání se nezúčastnil. Podle rozhodnutí zemědělské komise při MNV byla za účasti zástupců měřického úřadu v rámci HTÚP pojata do sceleného honu JZD i část pozemků náležejících dosud obviněnému o výměře 40 arů. Náhradou za tyto pozemky byly obviněnému přiděleny pozemky jiné, svou bonitou o jednu třídu horší, zato však o 12 arů větší. Obviněný byl tímto opatřením nespokojen a podal proti tomu stížnost k ONV. Zároveň ošil svůj původní pozemek začleněný do honů JZD zčásti žitem a zčásti jej osázel bramborami. Rozhodnutím příslušného orgánu rady ONV byla stížnost obviněného proti hospodářsko-technické úpravě jeho pozemků zamítnuta. Představenstvo JZD, řešíc zásah obviněného do družstevních honů, nakonec svolilo, aby si obviněný sklidil úrodu žita a brambor, které si na pozemku přiděleném JZD zašil resp. zasázel před tím, než o jeho stížnosti rozhodl příslušný orgán ONV, vyzvalo však obviněného, aby po této sklizni uvedený pozemek nadále sám pro sebe již neobdělával, nýbrž aby začal s prací na pozemku náhradně mu přiděleném. Přesto však a ačkoli bylo několikrát jednáno s obviněným v této věci na MNV a ačkoli byl opětovně přesvědčován o správnosti provedené hospodářsko-technické úpravy půdy a o nesprávnosti vlastního svého postupu, zašil obviněný na podzim 1955 opět část svého bývalého pozemku začleněného do honů JZD pšenicí a zbytek pozemku připravoval k dalšímu obdělání pro jaro příštího roku. Tímto jednáním obviněného byla narušena souvislost honu, na němž JZD plánovalo osev červeného jetele a tím byla současně narušena i krmivová základna JZD.
Lidový soud v Nové Páce uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák.
Z odůvodnění:
Pokud jde o otázku, jakého trestného činu se obviněný dopustil tím, že svévolně, ač věděl, že k tomu není oprávněn (což se dozvěděl zejména i z rozhodnutí ONV, jímž byla zamítnuta jeho stížnost proti hospodářsko-technické úpravě pozemků a z několika jednání a přesvědčovacích akcí na MNV), zašil pro sebe a obhospodařoval pozemek dříve mu náležející, který byl začleněn do honů JZD, uvážil soud, že úmysl obviněného směřoval k tomu, aby sám tohoto pozemku užíval a aby v jeho obdělávání zabránil JZD, nikoli však, aby poškodil majetek lidového družstva. V souzeném případě se proto nemůže jednat o poškozování