Input:

37/1954 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 37/1954 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 30.6.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. února 1954,
jímž se vydává železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVNÍ ŘÁD.
ČÁST PRVNÍ.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Základní povinnost drah.
Základní povinností drah je splnit státní plán přepravy zboží a cestujících.
§ 2.
Povinnost drah a přepravců.
Dráhy a přepravci jsou povinni organisovat a provádět plánované přepravy s nejmenším nákladem věcných přepravních prostředků a zajistit neporušenost zboží.
§ 3.
Základní ustanovení železničního přepravního řádu.
Železniční přepravní řád (dále jen „řád”) stanoví způsob plnění státního plánu přepravy a upravuje práva, povinnosti a odpovědnost drah, které přepravy provádějí, jakož i organisaci a občanů, kteří železniční přepravy používají.
§ 4.
Rozsah platnosti řádu.
(1)  Tento řád platí pro přepravu zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin na celostátních drahách pro veřejnou přepravu. Pro přepravu na místní dráze platí tento řád pouze tehdy, nebyl-li pro ni vydán zvláštní přepravní řád. Pro mezinárodní přepravu platí řád jen potud, pokud není upravena zvláštními předpisy.
(2)  Přeprava zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin po tratích drah pro neveřejnou přepravu se provádí podle předpisů platných pro tyto dráhy.
(3)  Přeprava zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin po drahách, které jsou ve stavbě, se provádí až do konečného odevzdání těchto drah do provozu podle zvláštních předpisů, které vydá ministr dopravy.
§ 5.
Stanice otevřené k přepravním úkonům.
Dráhy přijímají i přepravě zboží a vypravují cestující, cestovní zavazadla a spěšniny ve stanicích a do stanic otevřených pro žádanou přepravu. Seznam těchto stanic, jakož i směrnice pro zřizování, činnost a zrušování stanic vydá ministr dopravy.
§ 6.
Sdružená přeprava.
Přeprava zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin za účasti jiných dopravních podniků se provádí podle předpisů o sdružené přepravě.
§ 7.
Přepravně zasilatelské úkony drah.
(1)  Dráhy jsou oprávněny organisovat dodávání zboží, cestovních zavazadel a spěšnin až k příjemci (do skladu a pod.).
(2)  Dráhy jsou oprávněny provádět přepravně zasilatelské úkony a zřizovat za tím účelem přepravně zasilatelské kanceláře. Podrobné předpisy o přepravně zasilatelských kancelářích a o obstarávání přepravně zasilatelských úkonů drahami vydá ministr dopravy.
(3)  Ministr dopravy může stanovit zvláštní způsob pro přejímání zboží drahami od jiných přepravně zasilatelských podniků a pro odevzdávání zboží těmto podnikům.
§ 8.
Tarify pro přepravu zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin.
Podrobnější ustanovení o přepravě zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin, o úplatě za přepravu, o poplatcích za vedlejší úkony a o tarifních vzdálenostech obsahují předpisy (tarify), uveřejňované v rozsahu a způsobem, který stanoví ministr dopravy nařízením.
ČÁST DRUHÁ.
Přeprava zboží.
§ 9.
Plánování přepravy na drahách.
(1)  Dráhy přijímají zboží k přepravě podle plánu.
(2)  Roční