Input:

37/1954 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 37/1954 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 132/1964 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. února 1954,
jímž se vydává železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVNÍ ŘÁD.
ČÁST PRVNÍ.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Základní povinnost drah.
Základní povinností drah je splnit státní plán přepravy zboží a cestujících.
§ 2.
Povinnost drah a přepravců.
Dráhy a přepravci jsou povinni organisovat a provádět plánované přepravy s nejmenším nákladem věcných přepravních prostředků a zajistit neporušenost zboží.
§ 3.
Základní ustanovení železničního přepravního řádu.
Železniční přepravní řád (dále jen „řád“) stanoví způsob plnění státního plánu přepravy a upravuje práva, povinnosti a odpovědnost drah, které přepravy provádějí, jakož i organisaci a občanů, kteří železniční přepravy používají.
§ 4.
Rozsah platnosti řádu.
(1) Tento řád platí pro přepravu zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin na celostátních drahách pro veřejnou přepravu. Pro přepravu na místní dráze platí tento řád pouze tehdy, nebyl-li pro ni vydán zvláštní přepravní řád. Pro mezinárodní přepravu platí řád jen potud, pokud není upravena zvláštními předpisy.
(2) Přeprava zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin po tratích drah pro neveřejnou přepravu se provádí podle předpisů platných pro tyto dráhy.
(3) Přeprava zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin po drahách, které jsou ve stavbě, se provádí až do konečného odevzdání těchto drah do provozu podle zvláštních předpisů, které vydá ministr dopravy.
§ 5.
Stanice otevřené k přepravním úkonům.
Dráhy přijímají i přepravě zboží a vypravují cestující, cestovní zavazadla a spěšniny ve stanicích a do stanic otevřených pro žádanou přepravu. Seznam těchto stanic, jakož i směrnice pro zřizování, činnost a zrušování stanic vydá ministr dopravy.
§ 6.
Sdružená přeprava.
Přeprava zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin za účasti jiných dopravních podniků se provádí podle předpisů o sdružené přepravě.
§ 7.
Přepravně zasilatelské úkony drah.
(1) Dráhy jsou oprávněny organisovat dodávání zboží, cestovních zavazadel a spěšnin až k příjemci (do skladu a pod.).
(2) Dráhy jsou oprávněny provádět přepravně zasilatelské úkony a zřizovat za tím účelem přepravně zasilatelské kanceláře. Podrobné předpisy o přepravně zasilatelských kancelářích a o obstarávání přepravně zasilatelských úkonů drahami vydá ministr dopravy.
(3) Ministr dopravy může stanovit zvláštní způsob pro přejímání zboží drahami od jiných přepravně zasilatelských podniků a pro odevzdávání zboží těmto podnikům.
§ 8.
Tarify pro přepravu zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin.
Podrobnější ustanovení o přepravě zboží, cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin, o úplatě za přepravu, o poplatcích za vedlejší úkony a o tarifních vzdálenostech obsahují předpisy (tarify), uveřejňované v rozsahu a způsobem, který stanoví ministr dopravy nařízením.
ČÁST DRUHÁ.
Přeprava zboží.
§ 9.
Plánování přepravy na drahách.
(1) Dráhy přijímají zboží k přepravě