Input:

č. 37/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 37/1954 Sb. rozh. tr.
K poměru skutkových podstat trestného činu násilí na veřejném činiteli podle § 177 tr. zák. a trestného činu urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 6. února 1954, 1 Tz 8/54.)
Okresní prokurátor v Bučovicích žaloval obvineného pro trestný čin urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák. a násilí na veřejném činiteli podie § 177 odst. 1 písm. b) tr. zák. Podle údajů žaloby dopustil se obvinený těchto trestných činů na bezpečnostním referentu ONV, který při kontrole výseku vepřového masa v JZD v místě bydliště obviněného vytkl manželce obviněného, že pro ni bylo na jatkách reservováno 10 kg vepřového masa, ačkoliv mělo být toto maso prodáno až při výseku, aniž by někomu bylo zajišťováno přednostní pořadí. Pro tento postup bezpečnostního referenta jej v místním hostinci obviněný ve stavu částečné podnapilosti urážel nadávkami »lajdo« a »dacane«. Kromě toho mu sňal klobouk s hlavy a opět mu jej narazil. Po chvíli opakoval opět nadávky a chopil se židle, namířil jí proti bezpečnostnímu referentu, kterého však nezasáhl jen proto, že tento včas uskočil.
Lidový soud v Bučovicích zprostil obviněného podle § 162 písm. a) tr. ř. žaloby. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že zjistil, že obviněný v hostinci hrubými slovy napadl bezpečnostního referenta ONV, nadával mu »lajdo a dacane«, bral mu klobouk s hlavy a znovu mu jej narážel, v urážkách po nějakou dobu pokračoval, načež uchopil židli a napřáhl ji proti němu v úmyslu ho udeřit, k čemuž však nedošlo jen proto, že bezpečnostní referent uskočil stranou. Lidový soud také zjistil, že obviněný tak jednal z toho důvodu, že se bezpečnostní referent pozastavil nad množstvím masa, jež bylo při výseku v JZD reservováno pro manželku obviněného a že jí to také vytkl.
Přesto zprostil lidový soud obviněného žaloby s odůvodněním, že bezpečnostní referent, který ostatně bydlí v obci jako obviněný nikde prý neuvedl, že vystupoval jako bezpečnostní referent ONV, k čemuž neměl podle názoru soudu ani důvodů, neboť je věcí vedoucích funkcionářů JZD, jakým způsobem maso získané z domácí porážky prodávají. Lidový soud proto dospěl k závěru, že bezpečnostní referent nezakročil ve své funkci bezpečnostního referenta ONV proti funkcionářům JZD, ani proti manželce obviněného, takže ani jednání obviněného samého nelze vztahovat na výkon pravomoci bezpečnostního referenta jako veřejného činitele. Rozsudek ten se stal pravomocným.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil napadený rozsudek a lidovému soudu uložil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Lidový soud při svém rozhodování o vině obviněného nepřihlédl plně k výpovědi bezpečnostního referenta u orgánů VB. Zde totiž jmenovaný mimo jiné udal, že v den činu obviněného byl v obci svého bydliště služebně ve své funkci bezpečnostního referenta ONV, aby tam kontroloval výsek vepřového masa v JZD. Když místní občané si mu stěžovali, že maso určené pro výsek se neprodává a že zůstalo na jatkách, odebral se na jatky, kde zjistil, že tam visí ještě asi 10 kg masa. Když se dozvěděl, že toto maso je reservováno pro obviněného, vytýkal to přítomné manželce