369/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, platné do 30.9.2004

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 369/2000 Sb.
[zrušeno č. 435/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. září 2000,
kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 6 se ve větě druhé slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „společníků nebo členů“ se doplňují slova „anebo je-li plnění běžných úkolů právnickou nebo fyzickou osobou svěřeno jiné právnické
 
 Nahoru