č. 3683/2018 Sb. NSS; Pobyt cizinců: soudní přezkum rozhodnutí policie o zajištění cizince

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 3683/2018 Sb. NSS
Pobyt cizinců: soudní přezkum rozhodnutí policie o zajištění cizince
k § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2017 Sb. (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
k čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
k čl. 6 a čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie
k čl. 5 odst. 4 a 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.; v textu jen „Úmluva“)
Nelze-li se dle § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců na území České republiky domoci u soudu vyslovení nezákonnosti rozhodnutí o zajištění policií ani v jednom stupni řízení z důvodu, že omezení osobní svobody již dle tohoto rozhodnutí netrvá, je taková vnitrostátní úprava neaplikovatelná pro rozpor s právem Evropské unie, a to s čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a s čl. 6 a čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie ve spojení s čl. 5 odst. 4 a 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2017, čj. 6 Azs 320/2017-20)
Prejudikatura: č. 1404/2007 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., č. 341/2010 Sb. a č. 66/2006 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 137/05); rozsudky Soudního dvora 5. 3. 1996 ve spojených věcech Brasserie du Pêcheur a Factortame (C-46/93 a C-48/93), ze dne 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10), ze dne 5. 6. 2014, PPU Ali Mahdi (C-146/14), ze dne 15. 2. 2016, PPU J. N. (C-601/15), ze dne 15. 3. 2017, Salah al Chodor (C-528/15) a ze dne 26. 7. 2017, Moussa Sacko (C-348/16); rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 7. 1971, De Wilde, Ooms a Versyp proti Belgii (stížnosti č. 2832/66, 2835/66 a 2899/66), ze dne 25. 10. 1989, Bezicheri proti Itálii (stížnost č. 11400/85), ze dne 5. 11. 1981, X proti Spojenému království (stížnost č. 7215/75), ze dne 15. 11. 2005, Reinprecht proti Rakousku (stížnost č. 67175/01).
Věc: Naceur L. proti Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy, o zajištění cizince, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 1. 9. 2017 byl žalobce zajištěn za účelem správního vyhoštění podle § 124 odst. 1 písm. e) zákona o pobytu cizinců. Doba zajištění byla stanovena na 30 dnů ode dne omezení osobní svobody. Dne 4. 9. 2017 požádal žalobce o poskytnutí mezinárodní ochrany, pročež byl dne 6. 9. 2017 rozhodnutím Ministerstva vnitra zajištěn podle § 46a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, s trváním zajištění do 23. 12. 2017.
Žalobce se následně domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 9. 2017 pro nezákonnost. Městský soud usnesením ze dne 27. 9. 2017, čj. 4 A 103/2017-21, řízení o žalobě zastavil, neboť ze správního spisu zjistil, že příkazem k ukončení zajištění ze dne 8. 9. 2017 rozhodl žalovaný o ukončení žalobcova zajištění ke dni 8. 9. 2017. Proto postupoval podle § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců ve znění
 
 Nahoru