368/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 368/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. října 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., nařízení vlády č. 341/2016 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. d) a v § 4 odst. 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.
2. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.“.
3. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby přesunuté vinice.“.
4. V § 4a odst. 2 písm. e) a v § 5 odst. 3 písm. d) se slovo „a“ zrušuje.
5. V § 4a odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) výměru celkové osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice a“.

Dosavadní písmeno
 
 Nahoru