368/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 368/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. října 2016,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. I
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „Evropských společenství1“ nahrazují slovy „Evropské unie1“ a slova „Evropských společenství2“ se nahrazují slovy „Evropské unie2“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.
2Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006.“.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „s výjimkou investičního zprostředkovatele6“ včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.
3. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „ , penzijní společnost a penzijní fond“ nahrazují slovy „a penzijní společnost“.
4. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10 se slova „devizového zákona“ nahrazují slovy „zákona o směnárenské činnosti“.
5. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly,“.
6. V § 2 odst. 1 písm. h) úvodní část ustanovení zní: „osoba neuvedená v písmenu g), poskytující v rámci své podnikatelské činnosti nebo činnosti svěřenského fondu nebo činnosti jiného právního uspořádání bez právní osobnosti jiné osobě služby, které spočívají v“.
7. V § 2 odst. 1 písm. h) bodě 2 se slova „jiná osoba“ nahrazují slovy „jiné osoby“.
8. V § 2 odst. 1 písm. h) bodě 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
9. V § 2 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).
10. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o
 
 Nahoru