Input:

368/1992 Sb., Zákon České národní rady o správních poplatcích, ve znění účinném k 1.10.2004, platné do 15.1.2005 Archiv

č. 368/1992 Sb., Zákon České národní rady o správních poplatcích, ve znění účinném k 1.10.2004, platné do 15.1.2005
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. května 1992
o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
72/1994 Sb.
(k 1.5.1994)
doplňuje
85/1994 Sb.
(k 1.6.1994)
mění, doplňuje
273/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
36/1995 Sb.
(k 1.4.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
301/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění
ÚZ 20/1996 Sb.
 
 
151/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění
305/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
149/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění
157/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
167/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
63/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
166/1999 Sb.
(k 28.9.1999)
mění
167/1999 Sb.
(k 1.10.1999)
mění
223/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
326/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění, (položky 99, 100, 101, 132 a 153 sazebníku)
352/1999 Sb.
(k 30.12.1999)
ruší (písm. b) v položce 131a sazebníku)
357/1999 Sb.
(k 30.12.1999)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
363/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění položka 64 sazebníku
46/2000 Sb.
(k 14.3.2000)
ruší položku 65 sazebníku
62/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění položky 93, 94 a 95
117/2000 Sb.
(k 30.6.2000)
doplňuje položku 131b
133/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
doplňuje položku 2
151/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
153/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
vkládá položku 131c
154/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění položky v příl. č. 77 a č. 78
156/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění položku 30
158/2000 Sb.
(k 6.7.2000)
mění (v položce 22 doplňuje písm. m)
227/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
mění v příloze doplňuje novou část XII (položku 162)
241/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 12 doplňuje odst. 2
242/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v příloze doplňuje část XIII
307/2000 Sb.
(k 7.9.2000)
v příloze v pol. 22 vkládá nové písm. h) a v poznámkách nový bod č. 4
365/2000 Sb.
(k 23.10.2000)
v příloze doplňuje část čtrnáctou
140/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
v příloze položce 132 bodu 1 vkládá nové písm. c)
231/2001
(k 4.7.2001)
mění přílohu - položku 66
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění přílohu - doplňuje položku 131d
107/2002 Sb.
(k 20.3.2002)
mění přílohu - doplňuje položku 3
120/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění přílohu - vkládá položku 131d
pozn. red.: položka doplněna již 76/2002 Sb. k jinému datu - chybně číslováno
146/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, v příloze doplňuje položku 91a
149/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění (přílohu - položku 88, 90 a 91,
ruší položku 89)
173/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
nabývá účinnosti dnem, v němž se stane Úmluva o udělování evropských patentů pro ČR závazná
mění (mění přílohu -, poznámky k části osmé, ruší položku č. 114)
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění položku 63 a 64 přílohy (Sazebníku)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 1, § 7 odst. 7, § 9 odst. 1 písm. c), v položce 11 přílohy - Sazebníku ruší písm. a)
129/2003 Sb.
(k 5.6.2003)
mění položky 128 až 131 sazebníku
131/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění položky 68, 71, 72 a 73 sazebníku
131/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění položku 67
148/2003 Sb.
(k 22.6.2003)
v sazebníku doplňuje část XV
149/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v sazebníku vkládá položku 87a
219/2003 Sb.
(k 30.8.2003)
mění položku č. 87
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
doplňuje část XVI
276/2003 Sb.
(k 31.3.2005)
doplňuje část XVII
354/2003 Sb.
(k 24.10.2003)
v příloze části první položce 1 doplňuje písmena j), k), l) a m)
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší písm. b) a c) v položce 131a sazebníku
360/2003 Sb.
(k 29.10.2003)
v § 9 odst. 2 písm. c) doplňuje slova
39/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v položce 64 sazebníku mění písm. b), vkládá písm. c)
41/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
nové znění položky 62 sazebníku
96/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v položce 22 Sazebníku doplňuje písm. s), t), u) a body 11 až 13 v pozn. této položky
121/2004 Sb.
(k 18.4.2004)
v položce 22 Sazebníku doplňuje písm. o), p), r) a body 8 až 10 v pozn. této položky
316/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
nové znění položky 67 a 91a sazebníku
321/2004 Sb.
(k 28.5.2004)
nové znění položky 92 sazebníku
340/2004 Sb.
(k 2.6.2004)
nové znění položky 61 sazebníku, v položce 62 ruší písm. a)
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění písm. i) až n) položky 22, mění bod 6 a ruší bod 7 pozn. položky 22 sazebníku
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví správní poplatky (dále jen „poplatky”), které vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny výkonem státní správy (dále jen „správní orgán”). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků.1)
§ 2
Předmět poplatků
Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen „úkon”), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen „sazebník”). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.
§ 3
Poplatník
(1)  Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2)  Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.
§ 4
Sazby poplatků
Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen „procentní poplatek”). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.
§ 5
Základ procentního poplatku
(1)  Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2)
(2)  Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.
(3)  Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kč nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
§ 6
Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
(1)  Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, a by tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.
(2)  Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.
(3)  Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení.
(4)  Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.
(5)  Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento