365/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 365/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna antidiskriminačního zákona
Čl. I
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1a v návaznosti“ nahrazují slovy „Evropské unie1a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie3a“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 3 znějí:


1Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení.
Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků.
Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem.
3Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.
2. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně pomoci poskytované Úřadem práce České republiky“.
3. V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „ , včetně začleňování do profesního života“.
4. V § 1 odst. 1 se na konci písmene i) doplňují slova „ , včetně odborné přípravy“.
5. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tím není dotčena úprava stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků3.“.
6. V § 1 odst. 3 se za slova „tento zákon“ vkládají slova „nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků3“.
7. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků3.“.
8. V § 2 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků3, i z důvodu státní příslušnosti“.
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. II
V § 26 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se
 
 Nahoru