365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 365/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2000
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
517/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění slova v § 1, § 4 až 7 a § 9, ruší odst. 1 v § 4
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 3 mění v odst. 3 písm. d) a vkládá odst. 6, v § 7 odst. 1 nahrazuje slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 7 odst. 6 nahrazuje slova
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 3 odst. 3 písm. c), ruší pozn. č. 4
81/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
vkládá nové § 6f až 6i a § 9a až 9d, mění § 9
81/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění ke všem datům celkem 49 novelizačních bodů
81/2006 Sb.
(k 1.1.2008)
mění v § 5 odst. 2 písm. f)
ÚZ 40/2007 Sb.
 
 
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
mění § 2, § 4 a § 12
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 19 novelizačních bodů
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění 8 novelizačních bodů
190/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 5 odst. 2 písm. d) a e), § 8a odst. 3
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 6, § 6b, § 7; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 2 písm. b), § 5 odst. 2, § 6d odst. 1 písm. b), § 9b odst. 4 písm. c)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 7a
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 2, § 4, § 6f, § 8a; ruší §§ 6g až 6i; vkládá nový § 8b
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 4, § 6f, § 9 odst. 2, § 9b, § 9c; vkládá § 6g
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 4 odst. 2 písm. a), § 5 odst. 2 písm. a), § 5c, § 6 odst. 7, § 6d odst. 8
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 3 odst. 3, § 4 odst. 1, § 9 odst. 2, § 9b, § 9c odst. 1,
301/2016 Sb.
(k 6.10.2016)
mění § 3 odst. 3
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 odst. 3 písm. f)
104/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 63 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 4, § 7, § 7a a § 8a
195/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 2, § 5, § 6f a § 9
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 1 odst. 2 a § 12 odst. 3
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 2 písm. x) a § 9 odst. 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, správou, provozem, užíváním a rozvojem informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány nebo orgány územních samosprávných celků (dále jen „orgán veřejné správy“).
(2) Tento zákon se nevztahuje na informační systémy veřejné správy spravované
a) pro potřeby nakládání s utajovanými informacemi,
b) zpravodajskými službami,
c) Národním bezpečnostním úřadem,
d) Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.
(3) Tento zákon se s výjimkou vazeb na jiné informační systémy veřejné správy nevztahuje na informační systémy veřejné správy spravované
a) pro potřeby zajišťování obrany státu,
b) pro potřeby podpory krizového řízení,
c) orgány činnými v trestním řízení pro potřeby trestního řízení; zákon se vztahuje na evidenci Rejstříku trestů,
d) bezpečnostními sbory,
e) ozbrojenými silami České republiky nebo Vojenskou policií,
f) Českou národní bankou,
g) Finančním analytickým úřadem pro potřeby boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,
h) Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo“) pro potřeby provádění bezpečnostního řízení a vedení evidencí podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost,
i) ministerstvem, Ministerstvem financí nebo Ministerstvem spravedlnosti pro potřeby zpracování osobních údajů příslušníků bezpečnostních sborů.
(4) Tento zákon se nevztahuje na provozní informační systémy s výjimkou státními orgány spravovaných
a) informačních systémů pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a odměňování,
b) elektronických systémů spisové služby,
c) informačních systémů pro vedení účetnictví nebo řízení finančních zdrojů,
d) systémů elektronické pošty.
(5) Tento zákon se nevztahuje na vazby provozních informačních systémů; to neplatí, jedná-li se o vazby provozních informačních systémů na jiné informační systémy veřejné správy, které nejsou provozními informačními systémy.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) informační činností získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů veřejné správy prostřednictvím technických a programových prostředků;
b) informačním systémem veřejné správy funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností;
c) správcem informačního systému veřejné správy osoba nebo její součást, která poskytuje služby informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá;
 
 Nahoru