363/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 363/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, se mění takto:
1. V příloze č. 3 vyhlášky v bodě č. 1 se slova „sestavuje Ministerstvo financí z údajů“ nahrazují slovy „je sestavován ze vstupních údajů“.
2. V příloze č. 3 vyhlášky v bodě č. 2 se slova „výsledky rozpočtového hospodaření od počátku roku (skutečnosti)“ nahrazují slovem „skutečnosti“.
3. V příloze č. 3 vyhlášky v bodě č. 9.3 se slova „Hodnoty ve sloupci „Použití nároků z nespotřebovaných výdajů“ odpovídají údajům ve sloupci 16 výkazu NAR 1-12 OSS“ nahrazují slovy „Hodnoty ve sloupci „Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů“ odpovídají údajům ve sloupci 7 výkazu NAR 1-12 OSS“.
4. V příloze č. 3 vyhlášky ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu části I., II. a III. znějí:
„Vzor

Ministerstvo financí
FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu
 
Období. Rok
Kapitola
Účetní jednotka
IČO
Hodnota
mm. rr
3xx název.........
název......
xxxxxxxx
v Kč na 2 des. místa
 
I. Globální výkaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragraf
Položka
Zdroj
EDS/SMVS
Účel
PVS
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Konečný rozpočet
Skutečnost
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Konečný rozpočet výdajů
Skutečnost
Příjmy celkem
 
 
X
 
Třída 1 - Daňové příjmy
 
 
X
 
Třída 2 - Nedaňové příjmy
 
 
X
 
Třída 3 - Kapitálové příjmy
 
 
X
 
Třída 4 - Přijaté transfery
 
 
X
 
Konsolidace příjmů
 
 
X
 
4133 - Převody zvláštních rezervních fondů (jiných nežOSS)
 
 
X
 
4134 - Převody z rozpočtových účtů
 
 
X
 
4135 - Převody z rezervních fondů OSS
 
 
X
 
4136 - Převody z jiných fondů OSS
 
 
X
 
4139 -Ostatní převody z vlastních fondů
 
 
X
 
Příjmy celkem po konsolidaci
 
 
X
 
Výdaje celkem
 
 
 
 
Třída 5 - Běžné výdaje
 
 
 
 
Třída 6 - Kapitálové výdaje
 
 
 
 
Konsolidace výdajů
 
 
 
 
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
 
 
 
 
5346 - Převody do fondů OSS
 
 
 
 
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
 
 
 
 
6361 - Investiční převody do rezervního fondu
 
 
 
 
Výdaje celkem po konsolidaci
 
 
 
 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
 
 
X
 
Třída 8 - Financování
 
 
X
 
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací
 
 
X
 

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu
“.
5. Příloha č. 4 vyhlášky zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.
Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z
 
 Nahoru