360/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 360/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., 5trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. I
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se v písmenu b) zrušuje slovo „nebo“, v písmenu c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).“.
2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:
„(2) Tento zákon dále upravuje postup při aplikaci článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Evropskou komisí1(dále jen „Komise“) a s orgány ostatních členských států Evropské unie při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1a(dále jen „Nařízení“) a Nařízení rady (ES) o kontrole spojování podniků1b(dále jen „Nařízení o fúzích“).


1Čl. 17 a násl. Smlouvy o Evropské unii.
1aNařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.
1bNařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků.“.
3. V § 1 odst. 4 se slova „Evropských společenství podle článků 81 a 82“ nahrazují slovy „Evropské unie podle článků 101 a 102“.
4. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 se nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie podle čl. 101 Smlouvy, avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 103 odst. 1 Smlouvy k provedení čl. 101 odst. 3 Smlouvy příslušnými nařízeními Komise nebo Rady (dále jen „unijní blokové výjimky“) anebo výjimkou pro oblast zemědělství5.


5Čl. 42 Smlouvy.
Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (kodifikované znění).“.
5. V § 18 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Uložení opatření k obnově soutěže nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 22 odst. 1 písm. d), e) nebo f) anebo § 22a odst. 1 písm. d), e) nebo f).“.
6. Za hlavu IV se vkládá nová hlava IVa, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a zní:
„HLAVA IVa
DOZOR NAD ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 19a
(1) Orgány veřejné správy nesmí podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit hospodářskou soutěž.
(2) Zjistí-li Úřad v
 
 Nahoru