360/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 360/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. září 2003,
kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna exekučního řádu
Čl. I
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 větě druhé se za slova „Nejvyššího soudu“ vkládají slova „anebo Nejvyššího správního soudu“.
2. V § 33 odst. 3 větě první se slovo „a“ za slovy „evidence osob“ nahrazuje slovem „nebo“, slova „evidenci motorových“ se nahrazují slovy „registr motorových“ a za slova „motorových vozidel“ se vkládají slova „ , orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny“. Ve větě druhé se za slova „Pracovník správce daně“ vkládají slova „ , orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny“.
Poznámka pod čarou č. 7) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.
3. V § 34 odst. 1 se za slova „ji poskytnout“ vkládá slovo „bezplatně“.
4. V § 44 odst. 3 se slova „ , osobě, která je podle zvláštního právního předpisu pověřena vedením ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu,“ zrušují.
5. V § 128 se na konci doplňuje věta „Za toto vysokoškolské vzdělání se považuje i zahraniční vysokoškolské vzdělání v oblasti práva uznané mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo podle zvláštních právních předpisů.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994
 
 Nahoru