Input:

36/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Garance

č. 36/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 2019 byla v Quitu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 7. srpna 2020.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Vláda České republiky a vláda Ekvádorské republiky (dále jen „strany“).
vedeny přáním posílit přátelské vztahy mezi oběma státy,
berouce v úvahu Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z r. 1961 a Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích z r. 1963,
se dohodly takto:
Článek 1
1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území Ekvádorské republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez víz a poplatků po dobu nepřesahující devadesát (90) dnů v jakémkoliv období sto osmdesáti (180) dnů.
2. Občané Ekvádorské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území České republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez vstupních víz a poplatků po dobu nepřesahující nejdelší možnou délku krátkodobých pobytů devadesát (90) dnů v jakémkoliv období sto osmdesáti (180) dnů. Výpočet doby pobytu se řídí schengenským acquis.
Článek 2
1. Občané státu jedné strany, kteří jsou držitelé platných diplomatických pasů a jsou přiděleni jako členové diplomatických misí nebo konzulárních úřadů či jako zástupci u mezinárodních organizací sídlících na území státu druhé strany, musejí před vstupem na toto území získat příslušné vstupní vízum.
2. Odstavec 1 tohoto článku se vztahuje i na rodinné příslušníky tvořící součást domácnosti osob uvedených v předchozím odstavci, kteří jsou občany příslušných států stran a držiteli platných diplomatických pasů.
Článek 3
Občané uvedení v článku 1 této Dohody mohou vstupovat na území státu druhé strany na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní dopravu.
Článek 4
Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, mají občané uvedení v článku 1 této Dohody povinnost dodržovat po dobu pobytu na území státu druhé strany jeho vnitrostátní právní řád.
Článek 5
Každá ze stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup či omezit dobu pobytu na území svého státu občanům státu druhé strany, kteří jsou uvedení v článku 1 této Dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.
Článek 6
Občané státu strany, kteří ztratili pasy uvedené v této Dohodě na území státu druhé strany, vycestují z tohoto státu s pasem nebo cestovním dokladem vydaným diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem jejich státu v souladu s jeho právními předpisy.
Článek 7
1. Každá ze stran si vyhrazuje právo dočasně zcela či částečně pozastavit provádění této Dohody z důvodů národní bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a veřejného