36/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu 2018/2019

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 36/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2018 byla v Ženevě podepsána Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu 2018/2019.
Smlouva vstoupila v platnost s odvoláním na článek 24 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu1) dne 21. května 2018.
Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
 
Dvouletá smlouva o spolupráci
mezi
Ministerstvem zdravotnictví České republiky
a
Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu
2018/2019
 
Podepsali:
Za Ministerstvo zdravotnictví
                         
21.května 2018           
Podpis
Datum
Jméno Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Funkce Ministr zdravotnictví
 
 
 
 
Za Regionální úřadovnu Světové zdravotnické organizace pro Evropu
 
                        
21.května 2018           
Podpis
Datum
Jméno Dr Zsuzsanna Jakab
Funkce Regionální ředitelka
 
 
 
 
 
Obsah
ÚVOD
2
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
4
ČÁST 1. STANOVENÍ PRIORIT SPOLUPRÁCE NA OBDOBÍ 2018-2019
5
1.1
Analýza situace v oblasti zdraví
5
1.2
Priority pro spolupráci
5
 
1.2.1
Zdraví 2020 a Agenda 2030 v České republice
5
 
1.2.2
Propojení BCA s národními a mezinárodními strategickými rámci České republiky
6
 
1.2.3
Programové priority spolupráce
6
 
 
 
 
ČÁST 2. ROZPOČET A ZÁVAZKY PRO OBDOBÍ 2018-2019
7
2.1
Rozpočet a financování
7
2.2
Závazky
7
 
2.2.1
Závazky Regionální úřadovny WHO pro Evropu
7
 
2.2.2
Závazky Ministerstva zdravotnictví
7
 
 
 
 
SEZNAM ZKRATEK
8
PŘÍLOHA
9

  
Úvod
Tento dokument představuje Dvouletou smlouvu o spolupráci (dále jen „BCA“) mezi Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví České republiky na dvouleté období 2018-2019.
Tato BCA na období 2018-2019 je v souladu s Dvanáctým všeobecným programem práce WHO na období 2014-2019, který byl formulován s ohledem na zkušenosti získané během platnosti Jedenáctého všeobecného programu práce. Představuje strategickou vizi na vysoké úrovni, pokud jde o práci WHO, stanovuje priority a udává obecný směr pro šestileté období počínaje lednem 2014. Odráží tři hlavní prvky reformy WHO: programy a priority, správu a řízení.
Programový rozpočet WHO na období 2018-2019 schválený 70. zasedáním Světového zdravotnického shromáždění v rezoluci WHA70.5 byl výrazně utvářen Členskými státy, které revidovaly a vytříbily mechanismy určování priorit a pěti technických kategorií a jedné řídicí kategorie, do nichž je práce WHO nyní strukturována.
BCA odráží vizi Regionální úřadovny WHO pro Evropu nazvanou Lepší zdraví pro Evropu, jakož i koncepce, zásady a hodnoty, na kterých stojí rámec evropské politiky pro zdraví a pohodu, Zdraví 2020, přijatý Regionálním výborem pro Evropu na 62. zasedání.
Program Zdraví 2020 si klade za cíl maximalizovat příležitosti k podpoře zdraví populace a snižování zdravotních nerovností. Doporučuje, aby se evropské země zabývaly zdravím populace na základě celospolečenských a celovládních přístupů. Zdraví 2020 zdůrazňuje potřebu zlepšit celkové řízení v oblasti zdraví a navrhuje cesty a přístupy k spravedlivějšímu, udržitelnému a odpovědnému rozvoji
 
 Nahoru