36/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 36/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
Čl. I
Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“.
2. V § 5 odst. 1 a v § 6 odst. 1 se slova „porostní skupiny“ zrušují.
3. V § 5 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v případě, že obmýtní doba etáže uvedená v plánu nebo osnově je vyšší než horní hranice obmýtní doby uvedená pro příslušný porostní typ v příloze tohoto nařízení, využije se pro vyhodnocení splnění této podmínky hodnota horní hranice obmýtní doby pro příslušný porostní typ podle přílohy k tomuto nařízení“.
4. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.“.
5. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.“.
6. V § 7 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a),
a) uvede v žádosti o poskytnutí dotace
1. jednoznačnou identifikaci3zvolených etáží,
2. plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace,
3. údaje z plánu nebo osnovy a
4. v případě provádění obnovy údaj o prováděné obnově,
b) předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci porostní skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru,
c) doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže porostní skupiny, spolu se žádostí o poskytnutí dotace
1. oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci3této etáže,
2. datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední žádosti o poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu nebo osnovy před zařazením žadatele do podopatření podle § 2 písm. a), podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce závazku.
(5) Žadatel, který podal žádost o
 
 Nahoru