36/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 36/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. ledna 2016 byla v Teheránu podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. května 2017.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA O HOSFOPÁŘSKÉ SPOLUPRACÍ
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU IRÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY

Preambule
Vláda České republiky a vláda Iránské islámské republiky (dále jen „Strany“);
Vycházejíce z tradiciích přátelských vazeb a srdečných vztahů, které existují mezi oběma státy;
Vedeny snahou o rozvoj a zintenzivnění spolupráce v oblasti hospodářství, průmyslu, techniky a technologií na základě reciprocity a vzájemného prospěchu;
Vědomy si nezbytnosti adekvátního právního rámce česko-iránských vztahů v souladu s právními předpisy platnými v obou státech;

se dohodly takto:
ČLÁNEK 1
Cíle
Strany se dohodly v souladu s právními předpisy platnými v obou státech na následujících cílech Dohody:
(a) podpora aktivit zaměřených na rozvoj bilaterální hospodářské spolupráce;
(b) podpora spolupráce v oblastech oboustranného zájmu;
(c) podpora a rozvíjení obchodních kontaktů a s nimi souvisejících příležitostí;
(d) rozšiřování oboustranného obchodu a posílení hospodářských vztahů;
(e) usnadnění růstu dvoustranných investic a identifikace hospodářských a investičních příležitostí v obou státech;
(f) podpora užší spolupráce v oblasti průmyslu a obchodu a usnadnění vytvářeni sítí mezi podnikatelskými subjekty obou států;
(g) podpora hlubšího porozumění mezí soukromými sektory obou států s ohledem na obchodní a hospodářskou politiku obou států.
ČLÁNEK 2
Hospodářská spolupráce
Obě Strany ctí zásady tržního hospodářství. V důsledku toho souhlasí s podporováním a usnadňováním širší spolupráce mezí fyzickými a právnickými osobami obou států, včetně podnikatelské sféry, sdružení, institucí a vládních agentur, v souladu s právními předpisy platnými v obou státech. Za tímto účelem se dohodly na:
(a) výměně informací o hospodářském rozvoji a dvoustranném obchodu, hospodářských plánech, prognózách a strategiích;
(b) identifikací investičních příležitostí a usnadněni investičních toků prostřednictvím výměny informací o právních předpisech, které upravují zahraniční investice, a všech jejích změnách, a o oblastech, které mohou být potenciálně zajímavé pro vzájemnou spolupráci;
(c) usnadnění hospodářských a investičních mísí, výměny informací a analýz trhu, obchodních a institucionálních vazeb a dalších iniciativ, které spojují potenciální obchodní partnery;
(d) výměně informací o průmyslových veletrzích, výstavách, podnikatelských misích a dalších propagačních aktivitách;
(e) usnadnění pohybu odborníků z řad veřejnosti, soukromé sféry a neziskového sektoru, technických pracovníků, investorů a obchodních zástupců;
(f) vyhledávání a podpoře možnosti rozvoje společného podnikání v třetích zemích, vycházejícího z partnerství mezí českými a íránskými podniky:
(g) podpoře vytváření podniků se společnou majetkovou účastí;
(h) podpoře spolupráce v oblasti vědy a techniky, včetně vazeb mezí českými a
 
 Nahoru