36/2006 Sb., Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění účinném k 1.1.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 36/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2006
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
331/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění přílohu č. 1
390/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění přílohu č. 1 (celkem 93 novelizačních bodů)
194/2008 Sb.
(k 21.6.2008)
mění přílohu č. 1
15/2009 Sb.
(k 13.1.2009)
mění přílohu č. 1
484/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění přílohu č. 1
384/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění přílohu č. 1
441/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění přílohu č. 1
456/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění přílohy č. 1 a 2
401/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohu č. 1
346/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění přílohu č. 1
389/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohu č. 1
411/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), (dále jen „zákon“):
§ 1
Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci
Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Vyznačení vidimace
(1) Vidimace se vyznačí na vidimované listině formou ověřovací doložky na každém listu. Neopatří-li ověřující osoba ověřovací doložkou každý list vidimované listiny, spojí tyto pevně do svazku sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině. Vzor ověřovací doložky je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Není-li na vidimované listině dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s vidimovanou listinou způsobem uvedeným v odstavci 1, přičemž přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině.
(3) Skládá-li se vidimovaná listina z jednoho či více listů a každý jednotlivý list obsahuje pouze jednu popsanou stranu, která se vidimuje, proškrtne se nepopsaná strana listu vidimované listiny z levého horního rohu do pravého dolního rohu a ověřovací doložka se vyznačí na straně listu, která je vidimována. Není-li dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky na straně listu, která je vidimována, vyznačí se ověřovací doložka na druhou stranu každého listu shora, pokud tyto nejsou pevně spojeny do svazku způsobem uvedeným v odstavci 1.
(4) Vznikne-li v textu vidimované listiny nebo mezi ověřovací doložkou vyznačenou na vidimované listině a textem uvedeným na této vidimované listině nepopsané místo, ověřující osoba proškrtne takto vzniklé nepopsané místo na vidimované listině z levého horního rohu do pravého dolního rohu.
§ 3
Vyznačení legalizace
(1) Legalizace se vyznačí na listině, na které je legalizován podpis, formou ověřovací doložky. Vzory ověřovací doložky jsou stanoveny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.
(2) Jestliže se soubor listin při legalizaci pevně spojuje do svazku, spojí se sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na listině.
(3) Není-li na listině, na které je legalizován podpis, dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s listinou způsobem uvedeným v odstavci 2.
§ 4
Osvědčení o zkoušce
Vzor osvědčení, kterým se prokazuje složení zkoušky podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 5
Ověřovací doložky
(1) Ověřovací doložka se vyznačí na listině, která je vidimována, formou
a) otisku razítka a ručním vypsáním údajů uvede ných v § 8 zákona ověřující osobou, nebo
b) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje údaje uvedené v § 8 zákona. Výtisk je vytištěn na samolepicím štítku, nebo na listině, anebo na samostatném listu
 
 Nahoru