Input:

36/1969 Sb., Vládní nařízení České socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, platné do 17.5.1990 Archiv

č. 36/1969 Sb., Vládní nařízení České socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, platné do 17.5.1990
[zrušeno č. 205/1990 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
České socialistické republiky
ze dne 15. dubna 1969,
kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 20 odst. 2 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty:
Čl. I
Se zřetelem na státní zájem lze kromě případů uvedených v § 20 odst. 1 zákona č. 41/1964 Sb. přidělit byt mimo pořadník:
a) občanům v rámci nápravy křivd způsobených nezákonnými rozhodnutími soudů nebo správních orgánů;
b) členům předsednictva České národní rady, vedoucím představitelům ústředních orgánů politických stran Národní fronty a vedoucím ústředních úřadů Československé socialistické republiky a České socialistické republiky;
c) vedoucím funkcionářům politického a veřejného života, jejichž bytová situace není vyřešena, a to na doporučení příslušného orgánu Národní fronty;
d) občanům, kteří přestanou vykonávat veřejné funkce a jsou povinni uvolnit byty, které jim byly přenechány k užívání na dobu výkonu funkce;
e) pracovníkům ministerstev a jiných ústředních úřadů a orgánů, jakož i organizací jim přímo podřízených na návrh ministra nebo vedoucího jiného ústředního úřadu nebo orgánu a občanům Slovenské socialistické republiky, kteří se stanou v rámci federativního uspořádání státu pracovníky federálních ministerstev a výborů a nemají v Praze