Input:

R 36/1969; Promlčení. Výživné dětí Garance

č. 36/1969 Sb. rozh.
Právo na úhradu plnění, jímž byla zcela nebo zčásti splněna za jiného vyživovací povinnost (§ 101 zák. o rod.), se promlčuje v tříleté promlčecí době.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 14. 10. 1968, 1 Cz 23/68.)
Žalobci F. F. a I. F. uplatnili 20. 7. 1967 vůči žalovaným A. J. a Z. J. nárok na náhradu nákladů na péči o jejich nezletilou dceru, kterou živili a které poskytovali veškeré zaopatření. Za její celotýdenní opatrování a zabezpečování potřeb v době od 1. 4. 1965 do 15. 4. 1966 požadovali celkem 6.875 Kčs, za její denní ošetřování v době od 15. 4. 1966 do 31. 12. 1966 celkem 2.625 Kčs. Vzhledem k tomu, že od žalovaných, s nimiž nežili ve společné domácnosti, obdrželi v prosinci 1965 a lednu 1966 po 300 Kčs a v únoru 1966 200 Kčs, vyčíslili svůj nárok celkovou částkou 8.700 Kčs.
Okresní soud v Ostravě zamítl žalobu rozsudkem z 22. 8. 1967. Dospěl k závěru, že žalovaný A. J. splnil svoji vyživovací povinnost tím, že celý svůj příjem odevzdával žalované Z. J. (své tehdejší manželce); bylo prý pak na ní, aby vyplácela žalobcům (svým rodičům) příspěvek žalovaných na péči o nezletilou. V každém případě považoval okresní soud právo žalobců jakožto právo na vydání neoprávněně získaného majetkového prospěchu za promlčené se zřetelem na ustanovení § 107 odst. 1 o. z.
Z odůvodnění:
Žalobou uplatněný nárok je třeba podřadit ustanovení § 101 zák. o rod., které opravňuje toho, kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, požadovat úhradu tohoto plnění na povinném.
V daném případě není pochybnosti o tom, že žalovaní jako rodiče nezletilé měli k nezletilé zákonnou vyživovací povinnost (§ 33, 85 zák. o rod.) a že žalobci plnili tuto povinnost za žalované. Z výsledků řízení vyplývá rovněž, že žalovaní neposkytli žalobcům nic na náhradu nákladů jimi učiněných na nezletilou vyjma plateb zaslaných v prosinci 1965, v lednu a únoru 1966 v celkové výši 800 Kčs (které žalobci započetli na úhradu svého nároku). Přitom se nelze ztotožnit s názorem okresního soudu, že žalovaný A. J. splnil svůj závazek vůči žalobcům tím, že odevzdával svůj výdělek žalované Z. J. a předpokládal, že žalovaná Z. J. uhrazuje běžné z