Input:

R 36/1966; Byt. Rodinný dům. Spoluvlastnictví Garance

č. 36/1966 Sb. rozh.
Připadne-li domek ze jmění, jež tvořilo zákonné majetkové společenství manželů, do vlastnictví jednoho manžela, stává se užívání bytového prostoru druhým z nich užíváním bez právního důvodu; připadne-li domek do jejich podílového spoluvlastnictví, budou neshody mezi nimi o užívání bytového prostoru řešeny podle zásad platných pro podílové spoluvlastnictví.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. února 1966, 5 Cz 136/65.)
Předmětem řízení byl návrh na úpravu hospodaření se společnou věcí; žalobkyně žádala, aby soud rozhodl o tom, že jenom jí přísluší právo užívání velké obytné místnosti v domku, jehož jsou účastníci spoluvlastníky.
Okresní soud ve Svitavách zrušil právo společného užívání jedné obytné místnosti v domku čp. 101 v O. účastníky a určil, že nadále bude bytu užívat žalobkyně; žalovanému uložil povinnost k vystěhování z bytu do 15 dnů po provedení potřebných oprav v přiděleném náhradním bytě v domě čp. 56 v O.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem okresního soudu ve Svitavách byl porušen zákon, a tento rozsudek zrušil.
Z odůvodnění:
Základní nedostatek rozhodnutí okresního soudu ve Svitavách je v tom, že soud rozhodl o návrhu žalobkyně na úpravu hospodaření se společnou věcí jako o návrhu na zrušení práva společného užívání bytu ve smyslu ustanovení § 177 o. z. Soud pochybil zejména tím, že ztotožňoval užívání bytového prostoru v domku čp. 101 v O. účastníky s výkonem jejich práva společného užívání bytu. Ovšem již ze souhlasného vyjádření účastníků plynulo, že jsou spoluvlastníky domku, a že tedy užívají bytový prostor v domku v rámci výkonu svých vlastnických práv. Za tohoto stavu - když žádnému z účastníků nevzniklo, právo společného užívání bytu manžely podle ustanovení § 175 a násl. o. z., a když žádný z účastníků neužíval bytový prostor v domku na základě práva společného užívání bytu manžely podle ustanovení § 175 a násl. o. z. - nebylo lze řešit jejich neshody o užívání bytového prostoru v domku způsobem, který je upraven v ustanovení § 177 o. z.
Se zřetelem k obsahu návrhu a k obsahu vyjádření