Input:

36/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád, platné do 31.12.1974 Archiv

č. 36/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád, platné do 31.12.1974
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 7. dubna 1963,
kterou se vydává celní plavební řád
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými úřady podle § 54 písm. a) celního zákona č. 36/1953 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Základní ustanovení
Při dopravě loďmi a jinými plavidly (dále jen „plavidla”) ve styku s cizinou platí obecné celní předpisy (celní zákon č. 36/1953 Sb. a vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon), pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.
§ 2
Práva a povinnosti orgánů celní správy v lodní dopravě
(1)  Při výkonu celní kontroly a provádění celního řízení nesmí být plavební provoz rušen větší měrou, než je nezbytně nutno. Orgány celní správy jsou povinny vycházet plavebním podnikům vstříc, a pokud nebude překážek, povolit při celním řízení všechny přípustné úlevy.
(2)  K doprovodu plavidel musí mít doprovázející celní orgány služební příkaz vedoucího celnice. Byl-li nařízen celní doprovod plavidla, je plavební podnik povinen doprovázející orgány celní správy vzít bezplatně na plavidlo, poskytnout jim bezplatně ubytování, otop a světlo a za přiměřenou náhradu i stravu.
§ 3
Povinnosti podniků lodní dopravy v přístavech a překladištích
(1)  Provozovatel překladiště je povinen kromě místností a prostorů, které opatřuje a udržuje podle obecných celních předpisů, opatřit na svůj náklad pomůcky a zařízení potřebné k celnímu projednávání zboží. O způsobu uzavírání místností sloužících k projednávání a úschově zboží se provozovatel překladiště dohodne s celnicí.
(2)  Plavební orgán určí v dohodě s celnicí místnosti a prostory (provozní skladiště), do nichž se ukládá zboží k provedení celního řízení. Se souhlasem celnice se může takové zboží ukládat také v jiných místnostech a prostorech a na rampách a složištích, vyžaduje-li to povaha zboží nebo místní poměry a postará-li se plavební orgán o jeho dostatečné zajištění. Plavební orgán je povinen opatřit váhy a závaží k vážení zboží v provozním skladišti. V provozním skladišti může celní zájemce se souhlasem celnice a provozovatele skladiště a za celního dozoru se zbožím účelně nakládat, např. zboží prohlížet, přebalovat, nově označovat, dělit, dolévat, čistit, doplňovat, denaturovat a brát z něho vzorky.
(3)  Je-li celním účastníkem plavební podnik, vykonávají pomocné práce při celním řízení jeho zaměstnanci. Za pomocné práce se považují nakládání, skládání nebo překládání zboží, dávání zboží na váhu, otvírání a zavírání lodních prostorů a nákladových kusů, přistavování žebříků a můstků, vybalování a zabalování zboží apod.
(4)  Plavební podnik může se souhlasem celnice prodat neodebrané zboží, které nebylo ještě propuštěno do volného oběhu, zaplatí-li clo a dávky, popřípadě celní náhradu. Ústřední celní správa může clo a dávky, popřípadě celní náhradu zcela nebo zčásti prominout.
(5)  Plavební orgán, plavební podniky a provozovatelé překladišť jsou povinni dbát zájmů celní správy. Zejména jsou povinni oznamovat celní správě porušení celních předpisů,