Input:

36/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád, platné do 31.12.1974 Archiv

č. 36/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád, platné do 31.12.1974
[zrušeno č. 44/1974 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 7. dubna 1963,
kterou se vydává celní plavební řád
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými úřady podle § 54 písm. a) celního zákona č. 36/1953 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Základní ustanovení
Při dopravě loďmi a jinými plavidly (dále jen „plavidla“) ve styku s cizinou platí obecné celní předpisy (celní zákon č. 36/1953 Sb. a vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon), pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.
§ 2
Práva a povinnosti orgánů celní správy v lodní dopravě
(1) Při výkonu celní kontroly a provádění celního řízení nesmí být plavební provoz rušen větší měrou, než je nezbytně nutno. Orgány celní správy jsou povinny vycházet plavebním podnikům vstříc, a pokud nebude překážek, povolit při celním řízení všechny přípustné úlevy.
(2) K doprovodu plavidel musí mít doprovázející celní orgány služební příkaz vedoucího celnice. Byl-li nařízen celní doprovod plavidla, je plavební podnik povinen doprovázející orgány celní správy vzít bezplatně na plavidlo, poskytnout jim bezplatně ubytování, otop a světlo a za přiměřenou náhradu i stravu.
§ 3
Povinnosti podniků lodní dopravy v přístavech a překladištích
(1) Provozovatel překladiště je povinen kromě místností a prostorů, které opatřuje a udržuje podle obecných celních předpisů, opatřit na svůj náklad pomůcky a zařízení potřebné k celnímu projednávání zboží. O způsobu uzavírání místností sloužících k projednávání a úschově zboží se provozovatel překladiště dohodne s celnicí.
(2) Plavební orgán určí v dohodě s celnicí místnosti a prostory (provozní skladiště), do nichž se ukládá zboží k provedení celního řízení. Se souhlasem celnice se může takové zboží ukládat také v jiných místnostech a prostorech a na rampách a složištích, vyžaduje-li to povaha zboží nebo místní poměry a postará-li se plavební orgán o jeho dostatečné zajištění. Plavební orgán je povinen opatřit váhy a závaží k vážení zboží v provozním skladišti. V provozním skladišti může celní zájemce se souhlasem celnice a provozovatele skladiště a za celního dozoru se zbožím účelně nakládat, např. zboží prohlížet, přebalovat, nově označovat, dělit, dolévat, čistit, doplňovat, denaturovat a brát z něho vzorky.
(3) Je-li celním účastníkem plavební podnik, vykonávají pomocné práce při celním řízení jeho zaměstnanci. Za pomocné práce se považují nakládání, skládání nebo překládání zboží, dávání zboží na váhu, otvírání a zavírání lodních prostorů a nákladových kusů, přistavování žebříků a můstků, vybalování a zabalování zboží apod.
(4) Plavební podnik může se souhlasem celnice prodat neodebrané zboží, které nebylo ještě propuštěno do volného oběhu, zaplatí-li clo a dávky, popřípadě celní náhradu. Ústřední celní správa může clo a dávky, popřípadě celní náhradu zcela nebo zčásti prominout.
(5) Plavební orgán, plavební podniky a provozovatelé překladišť jsou povinni dbát zájmů celní správy. Zejména jsou povinni oznamovat celní správě porušení