Input:

36/1962 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti vybraných měřidel, platné do 16.8.1963 Archiv

č. 36/1962 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti vybraných měřidel, platné do 16.8.1963
VYHLÁŠKA
Úřadu pro normalizaci a měření
ze dne 29. března 1962
o zajišťování správnosti vybraných měřidel
Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:
Oddíl I
Práva a povinnosti orgánů státní měrové služby
§ 1
Úřad pro normalizaci a měření (dále jen „úřad”) zajišťuje jednotnost a správnost vybraných provozních měřidel (dále jen„měřidel”); přitom zejména
a)  stanoví náležitosti měřidel, zejména podmínky pro jejich způsobilost k úřednímu ověření, dovolené odchylky od správnosti a způsob ověření,
b)  stanoví technický postup zkoušení a ověřování měřidel,
c)  provádí typové ověřování vzorků měřidel hromadně vyráběných, pokud podléhají typovému ověření,
d)  vydává směrnice pro typové ověřování,
e)  povoluje ve výjimečných případech ověření měřidel, která nemají všechny předepsané náležitosti,
f)  může provádět zkoušky a ověřování jakéhokoliv druhu měřidel,
g)  vyhlašuje státní a podnikové ověřovací značky měřidel,
h)  stanoví, ve kterých případech lze zcela nebo zčásti upustit od označení měřidel státními ověřovacími značkami.
§ 2
(1)  Krajská oddělení úřadu zejména
a)  provádějí úřední ověřování měřidel a zajišťují vhodným způsobem vyřazení nesprávných měřidel (zničením ověřovacích značek, zaplombováním apod),
b)  schvalují vzorky hromadně vyráběných měřidel, pokud nepodléhají typovému ověření,
c)  provádějí povinnou registraci a vedou soustavnou a úplnou evidenci výrobců a opravců měřidel v kraji,
d)  kontrolují stav měřidel a způsob jejich používání ve všech odvětvích národního hospodářství, stav měrových útvarů organizací a činnost jejich orgánů dozírajících na měřidla.
(2)  Při provádění kontroly projednávají orgány státní měrové služby odstranění zjištěných závad s vedoucími organizací a určují lhůtu k zjednání nápravy; zároveň poskytují technickou pomoc organizacím k rychlému odstranění zjištěných závad a výměnou zkušeností všemožně působí k zlepšení práce měrových útvarů organizací a projednávají s odpovědnými vedoucími možnosti zavedení pracovních metod nejlepších organizací nebo jiné způsoby k zlepšení práce v oboru měření.
(3)  V případě, že vedoucí organizace neprovede ve stanovené době odstranění závad zjištěných při revizi, zpraví o tom krajské oddělení úřadu orgán nadřízený této organizaci. Tento orgán je povinen sdělit krajskému oddělení úřadu, jaká opatření provedl k odstranění závad a k vyloučení jejich opakování.
§ 3
Vstup do závodů
(1)  Orgány státní měrové služby jsou při plnění svých úkolů oprávněny vstupovat do provozních místností organizací; musí při tom dodržovat zvláštní předpisy, jež platí pro vstup do jednotlivých provozních místností organizací. Prokazují se zvláštním průkazem vydaným úřadem.
(2)  Orgány státní měrové služby jsou dále oprávněny požadovat od kontrolovaných organizací předložení používaných měřidel a poskytnutí veškerých potřebných informací.
Oddíl II
Zajišťování jednotnosti a správnosti vybraných